ПЛОЩ
18 671.00 кв.м
Населено място
с. Вехтово
Адрес
местността "КАРА ПУНАР"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

¼ ид.част от НИВА в землището на с.Вехтово, общ.Шумен, обл.Шумен, ЕКНМ 10923 в местността „КАРА ПУНАР“ с площ от 18,671дка, четвърта категория, парцел №22 от масив №4, съставляващ имот №4022 по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот №4021 на насл. на Христо Донев Тодоров, кад.№10 полски път, имот №4023 на насл. на Исмаил Юсрефов Махмудов, имот №4003 на насл. на Дяко Стефанов Ненов, имот №4004 на насл. на Митю Денев Митев, а по кадастрална карта на АГКК представлява поземлен имот с идент. № 10923.4.22 с площ от 18668кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 4, при съседи:№№10923.4.46, 10923.4.21, 10923.4.4, 10923.4.3, 10923.4.23.

Яница Валентинова Джинджева
РЕГ. № ЧСИ
774
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Добри Войников” № 9 -11, ет.2, ателие №А
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 800438
Мобилен телефон
0876217069
Публикувано на 9 септември 2021 г. в 11:54 часа
Земеделска земя
10 000.00 кв.м
6 075.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Венец
Адрес
местността "ЮРТЛУК"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:30
Публикувано на 9 септември 2021 г. в 11:58 часа
Земеделска земя
12 000.00 кв.м
7 290.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Венец
Адрес
местността "ЧАКМАКЛЪК"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:30
Публикувано на 9 септември 2021 г. в 12:05 часа
Земеделска земя
18 000.00 кв.м
4 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вехтово
Адрес
местността "КОКАРДЖА"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:30
Публикувано на 9 септември 2021 г. в 12:12 часа
Земеделска земя
17 973.00 кв.м
4 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вехтово
Адрес
местността "КОМНУК"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Яница Валентинова Джинджева
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:30