ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
5
ПЛОЩ
78.13 кв.м
Населено място
гр. Пещера
Адрес
ул. „Георги Зафиров“ № 73, ет. 5, ап. 27
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 56277.501.619.1.27 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, шест, едно, девет, точка, едно, точка, две, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на самостоятелния обект: гр. Пещера, ул. „Георги Зафиров“ № 73 (седемдесет и три), ет. 5 (пети), ап. 27 (двадесет и седем), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 78,13 кв. м. (седемдесет и осем цяло и тринадесет стотни квадратни метра), брой нива на обекта: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56277.501.619.1.28, 56277.501.619.1.14; под обекта: 56277.501.619.1.24; над обекта: няма, ведно с прилежащите на СОС с идентификатор 56277.501.619.1.27 части, а именно: избено помещение с площ от 7,70 кв. м. (седем цяло и седемдесет стотни квадратни метра) и 4,02 % ид. ч. (четири цяло и две стотни процента идеални части) от общите части на сградата, който СОС се намира в сграда с идентификатор 56277.501.619.1 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, шест, едно, девет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пещера, ул. „Георги Зафиров“ № 73 (седемдесет и три), площ на сградата: 423,00 кв. м. (четиристотин двадесет и три квадратни метра), брой надземни етажи: 5 (пет), брой подземни етажи: 0 (нула), предназначение на сградата: Жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.501.619 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, шест, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Пещера, ул. „Георги Зафиров“ № 73 (седемдесет и три), с площ на поземления имот от 423,00 кв. м. (четиристотин двадесет и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, номер по предходен план: 1366 (хиляда триста шестдесет и шест), квартал: 79 (седемдесет и девет), парцел: I (едно римско), при съседи на поземления имот: поземлен имот с идентификатор 56277.501.612.

Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер на 46800,00 лв. (четиридесет и шест хиляди и осемстотин лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 5 октомври 2021 г. в 09:00 часа
Тристаен апартамент
99.98 кв.м
59 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пазарджик
Адрес
ул. „БЕЛМЕКЕН“ № 7, ет. 3, ап. А3
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 24.10.2021 до 24.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.11.2021 15:00
Публикувано на 21 октомври 2021 г. в 12:05 часа
Тристаен апартамент
71.47 кв.м
32 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ивайло
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 24.10.2021 до 24.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.11.2021 15:30