ПЛОЩ
85 968.00 кв.м
Населено място
с. Севар
Адрес
с.Севар
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

3/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65886.386.269 / шестдесет и пет хиляди осемстотин осемдесет и шест, точка, триста осемдесет и шест, точка, двеста шестдесет и девет / по данни от кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Севар, общ. Кубрат, обл. Разград, одобрени със Заповед РД-18-428/19.06.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 85968 кв.м. / осемдесет и пет хиляди деветстотин шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Горска и начин на трайно ползване: Широколистна гора, от които: 1/попадащи в отдел/подотдел: 130/в, с площ 7032 кв.м. и с вид на гората: Нискостъблени, 2/ попадащи в отдел/подотдел: 130/5, с площ 78936 кв.м. и с вид на гората: Нискостъблени, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 000269, при съседи на поземления имот: 65886.386.270, 65886.386.268, 65886.408.1, ведно с всички подобрения и приращения върху имота

с начална цена: 23,760.00 лв.

 

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 11 септември 2021 г. в 13:58 часа
Земеделска земя
43 208.00 кв.м
10 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Севар
Адрес
с.Севар
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 13:30
Публикувано на 11 септември 2021 г. в 14:00 часа
Земеделска земя
220 856.00 кв.м
61 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Севар
Адрес
с.Севар
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 13:30
Публикувано на 5 октомври 2021 г. в 17:19 часа
Земеделска земя
5 160.00 кв.м
3 477.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каменово
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 08.10.2021 до 08.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.11.2021 13:30
Публикувано на 5 октомври 2021 г. в 17:21 часа
Земеделска земя
4 990.00 кв.м
3 362.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Каменово
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 08.10.2021 до 08.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.11.2021 13:30