ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
6
ПЛОЩ
215.01 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Триадица
Адрес
гр. София, р-н Триадица, ул. Ивайло №2, вх.1, ет.7, ап.21
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 09:00
ОПИСАНИЕ

ИЗП. ДЕЛО № 20197810400667                                                                              

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

Подписаният Георги Дичев, рег. № 781, частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд обявявам на интересуващите се, че от 11.10.2021г. до 11.11.2021г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд на бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, ПУБЛИЧНА ПРОДАН, приключваща в края на работното време (17 часа) на последния ден на недвижим  имот, собственост на  ИВАЙЛО ПЕТРОВ РАДЕВ, а ИМЕННО:

            Недвижим имот, находящ се в гр. София, Столична община, район Триадица, ул. „Цар Самуил” № 37 - АПАРТАМЕНТ №21 /двадесет и едно/, разположен на VI /шести/ етаж, състоящ се от спалня, гостна , дневна, столова, кухненски бокс, склад, зимна градина, три тераси и сервизни помещения, със застроена площ от 215,01 /двеста и петнадесет цяло  и една стотна/ кв.м., при съседи: улица „Ивайло“, улица „Цар Самуил“, калкан и двор, заедно с припадащото се на жилището МАЗЕ №16 /шестнадесет/ с полезна площ от 4,49 /четири цяло и четиридесет и девет стотни/ кв.м., при съседи: гараж №1 /едно/, мазе №15 /петнадесет/, коридор и двор, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо УПИ IX-1 /девети, отреден за имот с планоснимачен номер едно/ от квартал 322 /триста двадесет и две/ по плана на град София, местност „ГГС – Г -6-1 част“, при съседи съгласно документ за собственост: ул. “Ивайло“, ул. „Цар Самуил“, УПИ VIII – 17 /осми, отреден за имот с планоснимачен номер седемнадесет/, който съгласно кадастрална схема представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1001.206.2.21, с адрес на имота по схема: гр. София, р-н Триадица, ул. Ивайло №2, вх.1, ет.7, ап.21, който обект се намира на етаж 7 в сграда с идентификатор 68134.1001.206.2, брой надземни етажи 7, брой подземни етажи1, предназначение: Жилищна сграда многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1001.206, Предназначение на самостоятелния обект – Жилище, апартамент, брой нива на обекта:1, посочена в документа площ: 215,01 кв.м., прилежащи части: МАЗЕ №16 – 4,49 кв.м., Ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 68134.1001.206.2.20, 68134.1001.206.2.19, 68134.1001.206.2.18, 68134.1001.206.2.14, над обекта : няма, ВЕДНО с ГАРАЖ №4 /четири/, разположен в сутерена на сградата, с площ от  19,44 /деветнадесет цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м., при съседи: абонатна станция, ул. „Ивайло“, коридор и асансьорна платформа, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо УПИ IX-1 /девети, отреден за имот с планоснимачен номер едно/ от квартал 322 /триста двадесет и две/ по плана на град София, местност „ГГС – Г -6-1 част“, при съседи съгласно документ за собственост: ул. “Ивайло“, ул. „Цар Самуил“, УПИ VIII – 17 /осми, отреден за имот с планоснимачен номер седемнадесет/, който съгласно кадастрална схема представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1001.206.2.29, с адрес на имота по схема: гр. София, р-н Триадица, ул. Ивайло №2, вх.1, ет.-1, гараж ПМ, който обект се намира на етаж -1, в сграда с идентификатор 68134.1001.206.2, брой надземни етажи 7, брой подземни етажи 1, предназначение: Жилищна сграда многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1001.206, Предназначение на самостоятелния обект – Гараж в сграда,  брой нива на обекта:1, посочена в документа площ: 23,37 кв.м., съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта : няма.

            Имотът се продава при начална цена, от която ще започне наддаването 642 400 лв. /шестстотин четиридесет и две хиляди и четиристотин лева /.

            Тежести за имотите: 1.Учредена договорна  ипотека – 30.06.2008г., 2.Наложена Възбрана – 20.07.2011г.; 3.Подновяване на договорна ипотека – 21.06.2018г.; 4. Наложена Възбрана – 11.10.2019г. – за обезпечаване вземането на взискателя по горното дело.

Всички желаещи да огледат имотите могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17.00ч. до 19.00ч.

            Желаещите да ги купят могат да се явят в сградата на Софийски районен съд всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата.

Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемите се имоти за правоучастие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител Георги Дичев в  “Банка ДСК” ЕАД, IBAN BG83STSA93000011639566, BIC STSABGSF, по изп. дело № 667/2019г.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на Софийски районен съд.

            На 12.11.2021г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд ще се състави протокол и ще бъде обявен купувача от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

 

09.09.2021 г.                                                             

гр. София                                                                                                                

                                   

Георги Съйков Дичев
РЕГ. № ЧСИ
781
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул."Странджа" №4, ет.2, ап.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9894418; 02 9860731
Публикувано на 30 август 2021 г. в 09:19 часа
Многостаен апартамент
110.05 кв.м
288 624.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, р-н Лозенец, ул. Горски пътник №42, ет.1, офис 1
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 09:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 11:31 часа
Многостаен апартамент
195.72 кв.м
327 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София1, ул. "Равен" 1, ет.2, ап.2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Македониев Бизов
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 09:00
Публикувано на 30 септември 2021 г. в 12:02 часа
Многостаен апартамент
129.80 кв.м
122 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
град София, район Витоша, улица „Майстор Павел от Кримин“ № 15
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Никола Костадинов Попов
СРОК
от 02.10.2021 до 02.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2021 09:00