ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Локално отопление
ПЛОЩ
610.00 кв.м
Населено място
гр. Смолян
Адрес
ул. Атанас Беров
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 67653.926.149 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, едно, четири, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се на адрес: гр. Смолян, кв. Устово, ул. "Атанас Беров", с площ по кадастрална карта 1368.00 кв.м. (хиляда триста шестдесет и осем квадратни метра), а съгласно документ за собственост - с площ от 1388 кв.м. (хиляда триста осемдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10м.), при граници и съседи на поземления имот – поземлени имоти с идентификатори 67653.926.340, 67653.926.162 и 67653.926.341, който имот съгласно документ за собственост представлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII (седми) - Общежитие, находящ се в кв. 100 по ЗРП на гр. Смолян, при граници и съседи на урегулирания поземлен имот: от три страни - улична регулация и урегулиран поземлен имот IX (девети) - жилищен блок ВЕДНО с построената в имота МАСИВНА СГРАДА - РАБОТНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ с идентификатор 67653.926.149.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, едно, четири, девет, точка, едно), с адрес на сградата: гр. Смолян, кв. Устово, ул. "Атанас Беров" № 6, със застроена площ по кадастрална карта от 704 кв.м. (седемстотин и четири квадратни метра), а по документ за собственост със застроена площ от 610 кв.м. (шестстотин и десет квадратни метра), на пет етажа и състояща се от високо тяло на пет етажа и ниско тяло на два етажа, с предназначение: общежитие.

Соня Георгиева Димитрова
РЕГ. № ЧСИ
917
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. Кольо Шишманов №78А, ет.2
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 62087; 0301 62093
Мобилен телефон
0876880555
Публикувано на 17 септември 2021 г. в 12:10 часа
Хотел
414.00 кв.м
143 351.28 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смолян
Адрес
предмет на публичната продан е 1/2 идеална част от сградата, находяща се в к.к. Езерата, бл.F
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 17.10.2021 до 17.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.11.2021 10:00