ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
115.06 кв.м
Населено място
гр. Русе
Адрес
ИД 735/2012г. - гр. Русе, ул. Александровска № 26, ет. 1, обект 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

10508 / 09.09.2021

Изпълнително дело №: 20128330400735

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 04.10.2021 г. до 04.11.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на РОСИЦА ИВАНОВА МАРИНОВА - чрез Русанка Георгиева Колева - попечител, в качеството на НАСЛЕДНИК на АНЕТА ИВАНОВА МАРИНОВА, а именно:

МАГАЗИН, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5633.1.14 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три точка едно точка едно четири/, находящ се в гр. Русе, ул. Александровска No 26, ет.1, обект 7, в сграда No 1; предназначение на обекта: за търговска дейност; брой нива на обекта: 1 /един/; площ: 115.06 кв.м. /сто и петнадесет квадратни метра и шест квадратни дециметра/, разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, заедно с прилежащите му части – 2.273 % ид. ч. /две цяло двеста седемдесет и три хилядни процента/ от общите части на сградата , равняващи се на 49.18 кв.м. /четридесет и девет квадратни метра и осемнадесет квадратни дециметра/ и припдащаите се 0.022 % /нула цяло и двадесет и две хилядни процента/ идеални части, равняващи се на 28.76 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра и седемдесет и шест квадратни дециметра/ от правото на собственост върху позмелен имот с идентификатор 63427.2.5633 /шест три четири две седем точка две точка пет шест три три/, целия с площ 1265 кв. /хиляда двеста шестдесет и пет квадратни метра/, при граници: 63427.2.636, 63427.2.645; 63427.2.41; 63427.2.643; 63427.2.639; 63427.2.652; 63427.2.638; 63427.2.5075. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 63427.2.5633.1.15, под обекта – 63427.2.5633.1.2, над обекта – 63427.2.5633.1.26.

  ЦЕНА: 80 784.00 лв.

Учредена договорна ипотека в полза на "АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ" АД - в качеството на цесионер на „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД; вписани възбрани в полза на "ХИПОКРЕДИТ" АД, "АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ" АД - в качеството на цесионер на „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД и ОБЩИНА РУСЕ - отдел МДТ

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 04.11.2021 г., участвалите в публичната продан на 05.11.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт