ПЛОЩ
41 004.00 кв.м
Населено място
с. Николаевка
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 13.11.2021 до 13.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.12.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 51584.73.34 /пет, едно, пет, осем, четири, точка, седем, три, точка, три, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Николаевка, общ.Суворово, обл.Варна, одобрени със Заповед РД-18-60/08.07.2016г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в село Николаевка, общ.Суворово, обл.Варна, в местността "Край селото", с площ от 41.004 /четиридесет и едно цяло и четири хилядни/дка, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване; при граници и съседи: 51584.178.31, 51584.132.72, 51584.73.90, 51584.73.86, 51584.73.85, 51584.73.84, 51584.73.87, 51584.73.83, 51584.73.82, 51584.73.76, 51584.73.14, който имот е образуван от:
ИМОТ №073029 /нула, седем, три, нула, две, девет/, находящ се в землището на с.Николаевка, общ.Суворово, обл.Варна, в местността "Край селото", целият с площ от 9.000 /девет/дка, с начин на трайно ползване "Нива", категория на земята при неполивни условия: трета; граници и съседи на имота: имот №073022, имот №073014, имот №073030 и имот №150137;
ИМОТ №073030 /нула, седем, три, нула, три, нула/, находящ се в землището на с.Николаевка, общ.Суворово, обл.Варна, в местността "Край селото", целият с площ от 9.000 /девет/дка, с начин на трайно ползване "Нива", категория на земята при неполивни условия: трета; граници и съседи на имота: имот №073028, имот №073014, имот №073031 и имот №150137;
ИМОТ №073031 /нула, седем, три, нула, три, едно/, находящ се в землището на с.Николаевка, общ.Суворово, обл.Варна, в местността "Край селото", целият с площ от 8.999 /осем цяло деветстотин деветдесет и девет хилядни/дка, с начин на трайно ползване "Нива", категория на земята при неполивни условия: трета; граници и съседи на имота: имот №073030, имот №178031, имот №073032, имот №073033 и имот №150137;
ИМОТ №073032 /нула, седем, три, нула, три, две/, находящ се в землището на с.Николаевка, общ.Суворово, обл.Варна, в местността "Край селото", целият с площ от 7.002 /седем цяло и две хилядни/дка, с начин на трайно ползване "Нива", категория на земята при неполивни условия: трета; граници и съседи на имота: имот №073033, имот №150154, имот №178031 и имот №073031;
ИМОТ №073033/нула, седем, три, нула, три, три/, находящ се в землището на с.Николаевка, общ.Суворово, обл.Варна, в местността "Край селото", целият с площ от 7.003/седем цяло и три хилядни/дка, с начин на трайно ползване "Нива", категория на земята при неполивни условия: трета; граници и съседи на имота: имот №073032, имот №150154, имот №150137 и имот №073031;

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 11:24 часа
Парцел
822.00 кв.м
9 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кичево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:10
Публикувано на 19 октомври 2021 г. в 09:03 часа
Парцел
892.00 кв.м
19 801.50 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 10:50
Публикувано на 19 октомври 2021 г. в 09:10 часа
Парцел
1 697.00 кв.м
22 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бяла
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 10:20
Публикувано на 19 октомври 2021 г. в 09:12 часа
Парцел
2 921.00 кв.м
26 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бяла
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 10:10