ПЛОЩ
822.00 кв.м
Населено място
с. Кичево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:10
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

37099.42.188 (три, седем, нула, девет, девет, точка, четири, две, точка, едно, осем, осем), съгласно Заповед РД-18-57/05.07.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Кичево, община Аксаково, област Варна, местност Ташлъ Пунар, площ от 822 кв.м. (осемстотин двадесет и два квадратни метра), трайно предназначение на земята земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята при неполивни условия: 0 (нула), при съседи: 37099.42.275, 37099.42.45, 37099.42.187, 37099.42.197

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 11:15 часа
Парцел
41 004.00 кв.м
64 950.30 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Николаевка
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 13.11.2021 до 13.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.12.2021 11:00
Публикувано на 19 октомври 2021 г. в 09:03 часа
Парцел
892.00 кв.м
19 801.50 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 10:50
Публикувано на 19 октомври 2021 г. в 09:10 часа
Парцел
1 697.00 кв.м
22 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бяла
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 10:20
Публикувано на 19 октомври 2021 г. в 09:12 часа
Парцел
2 921.00 кв.м
26 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бяла
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 10:10