ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
710.00 кв.м
Населено място
гр. Пещера
Адрес
ул. „Симон Налбант“ № 54 Е
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 29.10.2021 до 29.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.11.2021 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.501.334 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, три, три, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 12.07.2016 г., с адрес на поземления имот: гр. Пещера, ул. „Симон Налбант“ № 54 Е (петдесет и четири, буква „Е“), с площ: 710 кв. м. (седемстотин и десет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за кожарската, кожухарската и обувната промишленост, с номер по предходен план: 2863, квартал: 27, парцел: XXI, при съседи на поземления имот: 56277.501.9637, 56277.501.9638, ВЕДНО с построените в поземлен имот с идентификатор 56277.501.334: СГРАДА с идентификатор 56277.501.334.1 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, три, три, четири, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата от 12.07.2016 г., с адрес на сградата: гр. Пещера, ул. „Симон Налбант“ № 54 Е (петдесет и четири, буква „Е“), със застроена площ: 302 кв. м. (триста и два квадратни метра), с брой етажи: 3 (три), с предназначение: промишлена сграда и СГРАДА с идентификатор 56277.501.334.2 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, едно, точка, три, три, четири, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата от 12.07.2016 г., с адрес на сградата: гр. Пещера, ул. „Симон Налбант“ № 54 Е (петдесет и четири, буква „Е“), със застроена площ: 33 кв. м. (тридесет и три квадратни метра), с брой етажи: 1 (един), с предназначение: складова база, склад, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, който по плана на град Пещера е с номер XXI-2863 (двадесет и едно римско, тире, две хиляди осемстотин шестдесет и три арабско) - Производство на обувки в квартал 27 (двадесет и седем) с лице към улица „Симон Налбант“, с площ от 675 кв. м. (шестстотин седемдесет и пет квадратни метра), ЗАЕДНО с построената в имота МАСИВНА ТРИЕТАЖНА СГРАДА - „ЦEX ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОБУВКИ“, построена в груб строеж, със застроена площ от 355,82 кв. м. (триста петдесет и пет цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра), от която частично: СУТЕРЕН със застроена площ от 355,82 кв. м. (триста петдесет и пет цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра) и ПАРТЕРЕН ЕТАЖ със застроена площ от 355,82 кв. м. (триста петдесет и пет цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра), съгласно удостоверение № 3/17.01.2007 г. за въвеждане в експлоатация на строеж представляват „Цех за производство на обувки“- първи етап; ПЪРВИ ЕТАЖ със застроена площ от 358,11 кв. м. (триста петдесет и осем цяло и единадесет стотни квадратни метра) и МАНСАРДЕН ЕТАЖ със застроена площ от 296,74 кв. м. (двеста деветдесет и шест цяло и седемдесет и четири стотни квадратни метра), при граници и съседи на имота: пешеходна алея и от три страни-улици, ведно с подобренията в имота, посочени в оценката на вещото лице.

Забележки: Съгласно писмо, изх. № 91-285-99#1/04.01.2021 г., издадено от Община Пещера и след извършени констатации и измервания на място, се установи:

- в югоизточната част на имота е констатирана триетажна масивна постройка с площ от 105 кв.м., с изградено външно стълбище, от която вторият и третият етаж са в груб вид. Относно постройката няма строителни книжа в Община Пещера и същата не е нанесена в действащия кадастрален план. Постройката е констатирана в протокола за извършения опис, включена е в заключението на вещото лице за оценка на имота, респективно в началната цена на настоящата продан, и е отбелязана като подобрение в имота.

- сграда с идентификатор 56277.501.334.2 е пристройка към сграда с идентификатор 56277.501.334.1 съгласно разрешение за строеж № 28/26.03.2007 г.

Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 384 000,00 лв. (триста осемдесет и четири хиляди лева) с вкл. ДДС, съставляваща 80 % от стойността на имота, определена в протокол на ЧСИ от 05.08.2021 г., съгласно чл. 494, във връзка с чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 27 септември 2021 г. в 10:20 часа
Производствен имот
2 951.00 кв.м
46 809.36 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пещера
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 16.10.2021 до 16.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.11.2021 11:00
Публикувано на 6 октомври 2021 г. в 11:56 часа
Производствен имот
42 810.00 кв.м
688 275.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Септември
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 15.10.2021 до 15.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.11.2021 15:00
Публикувано на 7 октомври 2021 г. в 11:43 часа
Производствен имот
191.00 кв.м
8 571.55 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велинград
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Ганчева Николова-Ангелова
СРОК
от 08.10.2021 до 08.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.11.2021 13:30
Публикувано на 8 октомври 2021 г. в 11:30 часа
Производствен имот
42 810.00 кв.м
507 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Септември
Адрес
ул. Сараньово № 18
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Стоянов Захариев
СРОК
от 09.10.2021 до 09.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.11.2021 15:00