ПЛОЩ
1 960.00 кв.м
Населено място
с. Горно Войводино
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 18.09.2021 до 18.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII /римско седем/ в квартал 2 /две/, по действащия кадастрален и регулационен план на с. Горно Войводино, общ. Хасково, обл. Хасково, одобрен със Заповед № 383/1972г.; с площ от 1 960 /хиляда деветстотин и шестдесет/ квадратни метра; при граници и съседи: улица, ПИ VI, ПИ VIII; ВЕДНО с построените в имота: МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПАЯНТОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ДВА БРОЯ НАВЕСИ С ОГРАДНИ СТЕНИ;

- ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА в размер на 8 880 лв. /осем хиляди осемстотин и осемдесет/ лева, от които 5760 лв. за ПИ и  3120 лв. за сграда.

Тежести за имота: Вписана възбрана от ЧСИ Захари Запрянов рег. №875 в полза на взискателя.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 16729.79.14 /шестнадесет хиляди седемстотин двадесет и девет точка седемдесет и девет точка четиринадесет/; с. Горно Войводино, общ. Хасково, обл. Хасково; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1550/04.09.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със заповед: няма издадена заповед  за изменение в КККР; адрес на поземления имот: местност „БАЛЪКА“; с площ от 729 /седемстотин двадесет и девет/ квадратни метра; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Лозе; категория на земята при неполивни условия: 9 /девета/; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 079014 /нула седемдесет и девет хиляди и четиринадесет/; при граници и съседи: 16729.78.233, 16729.79.15, 16729.79.232, 16729.79.13;

- ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА в размер на 307.20 лв. /триста и седем лева и двадесет ст./ лева

Тежести за имота: Вписана възбрана от ЧСИ Захари Запрянов рег. №875 в полза на взискателя.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 16729.33.8 /шестнадесет хиляди седемстотин двадесет и девет точка тридесет и три точка осем/; с. Горно Войводино, общ. Хасково, обл. Хасково; по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1550/04.09.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със заповед: няма издадена заповед  за изменение в КККР; адрес на поземления имот: местност „ПОД СЕЛОТО“; с площ от 1 811 /хиляда осемстотин и единадесет/ квадратни метра; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива; категория на земята при неполивни условия: 5 /пета/; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 033008 /нула тридесет и три хиляди и осем/; при граници и съседи: 16729.33.9, 16729.888.9901, 16729.33.6, 16729.33.7, 16729.33.57, 16729.33.3

- ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА в размер на 1 050.40 лв. /хиляда и петдесет лева и четиридесет ст./ лева

Тежести за имота: Вписана възбрана от ЧСИ Захари Запрянов рег. №875 в полза на взискателя.

Всички желаещи да преглеждат обявения за продан недвижим имот, могат да сторят това от понеделник до петък от 10.00ч. до 17.00ч. през времетраенето на проданта, посочено по-горе чрез кантора на ЧСИ Захари Запрянов.

Купувачите, желаещи да участват като НАДДАВАЧИ в публичната продан, следва да направят надлежното за това ПИСМЕНО предложение, съгласно разпоредбата на чл. 489 ал. 2 от ГПК Задатъкът – 10 % от началната цена на обявения за продан имот, съгласно чл. 489 ал. 1 от ГПК за правоучастие в проданта, се внася по сметка на Частен съдебен изпълнител Захари Запрянов IBAN: BG90СЕСВ 9790 5071 9657 00, BIC: CECBBGSF в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, по изп. дело № 20188750400732, който трябва да е постъпил по цитираната сметка до приключване на проданта в края на работното време в последния ден. Екземпляр от платежния документ се прилага към предложението.

Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

Съгласно разпоредбата на чл. 489, ал. 6 от ГПК наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.

В случай, че наддавачът не бъде обявен за купувач, задатъкът ще бъде възстановен след представяне на удостоверение за банкова сметка с титуляр участвалият на публична продан наддавач.

В случай че предложената цена е равна или надвишава левовата равностойност на 15 000 евро /29 337.45 лв./, обявеният купувач е длъжен да подаде декларация за произход на средства, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗМИП, а наддавачът – юридическо лице, да подаде също и декларация за действителния собственик на юридическото лице, съгласно чл. 59, ал.1, т. 3 от ЗМИП.

Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд - Хасково, което се отразява във входящия регистър /при условията на чл. 489, ал. 4 и 5 от ГПК/. Отваряне на офертите на 19.10.2021г. в 11:00ч., 11:10ч. и 11:20ч. в сградата на Районен съд – Хасково. Ще се състави Протокол и ще бъде обявен купувач от Частния съдебен изпълнител /чл. 492, ал. 1 от ГПК/, ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Захари Георгиев Запрянов
РЕГ. № ЧСИ
875
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Хасково, ул."Преслав" № 28, ет.4, офис 28
Окръжен съд
Хасково
Телефон
038 626444
Мобилен телефон
0885248298
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 15:38 часа
Парцел с къща
776.00 кв.м
68 667.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свиленград
Адрес
УЛ. КНЯЗ БОРИС I № 64
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 09:00
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 10:35 часа
Парцел с къща
85.00 кв.м
110 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Хасково
Адрес
УЛ.КАМЕННА № 52
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Самуил Митков Пеев
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 09:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:54 часа
Парцел с къща
845.00 кв.м
10 584.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Симеоновград
Адрес
ул.СТЕФАН КАРАДЖА №9
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Самуил Митков Пеев
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 10:00
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 11:36 часа
Парцел с къща
900.00 кв.м
11 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Долно Войводино
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 11:00