ПЛОЩ
400.00 кв.м
Населено място
с. Войводово
Адрес
М. СРЕЩУ РЕКАТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 18.09.2021 до 18.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2021 10:10
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11867.78.28 /единадесет хиляди осемстотин  шестдесет и седем точка, седемдесет и осем точка, двадесет и осем/, с. Войводово, общ. Хасково, обл. Хасково,  по кадастралната карта  и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1566/05.09.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: местност „СРЕЩУ РЕКАТА“, площ: 400 кв.м. /четиристотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 078028 /нула седемдесет и осем хиляди двадесет и осем/, съседи: 11867.78.26, 38399.87.182; При извършване на описа се установи, че имота е заграден с циментови колове и мрежа, а в имота са излети основи за сграда с площ около 400 кв.м.

- ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА в размер на 496,00 /четиристотин деветдесет и шест/ лева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11867.78.27 /единадесет хиляди осемстотин  шестдесет и седем точка, седемдесет и осем точка, двадесет и седем/, с. Войводово, общ. Хасково, обл. Хасково,  по кадастралната карта  и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1566/05.09.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР,  адрес на поземления имот: местност „СРЕЩУ РЕКАТА“ , площ: 900 кв.м. /деветстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята при неполивни условия: 6 /шеста/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 078027 / нула седемдесет и осем хиляди двадесет и седми/, съседи: 38399.87.182, 38399.87.199, 11867.78.26, 11867.78.6, 38399.87.183, Ведно със СГРАДА с идентификатор № 11867.78.27.1 /единадесет хиляди осемстотин шестдесет и седем точка, седемдесет и осем точка, двадесет и седем точка едно/, застроена площ: 309 кв.м. /триста и девет квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: сграда за водоснабдяване или канализация. При извършване на описа се установи, че имота е заграден с циментови колове и мрежа, като в него е построена селскостопанска сграда - обор с площ от около 300 кв.м., изградена с тухли, измазана и покрив от армирана ламарина. В една част от сградата е обособена жилищна част от три стаи, има електричество и е изкопана сонда  за водоснабдяване.

- ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА в размер на 17 120 /седемнадесет хиляди сто и двадесет/ лева

Тежести за имота: Вписана ипотека в полза на „ВСККЧЗС – Стопанин 1“ от 29.12.2009г.; Вписана възбрана в полза на „Прокредит банк /България“ ЕАД от 14.01.2016г.; Вписана възбрана в полза на взискателя от 18.02.2016г.

Всички желаещи да преглеждат обявения за продан недвижим имот, могат да сторят това всеки понеделник и петък от 09.00 ч. до 17.00 ч. през времетраенето на проданта, посочено по-горе по местонахождението на имота. Управител на имота МИЛЕНА ХРИСТОВА ВЪЛКОВА с адрес с. Войводово, общ. Хасково, тел. 0892246830 .

Купувачите, желаещи да участват като НАДДАВАЧИ в публичната продан, следва да направят надлежното за това ПИСМЕНО предложение, съгласно разпоредбата на чл. 489 ал. 2 от ГПК Задатъкът – 10 % от началната цена на обявения за продан  имот, съгласно чл. 489 ал. 1 от ГПК за правоучастие в проданта, се внася по сметка на Частен съдебен изпълнител Захари Запрянов IBAN: BG90СЕСВ 9790 5071 9657 00, BIC: CECBBGSF в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, по изп. дело № 20158750401979, който трябва да е постъпил по цитираната сметка до приключване на проданта в края на работното време в последния ден. Екземпляр от платежния документ се прилага към предложението.

Съгласно разпоредбата на чл. 489, ал. 6 от ГПК наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.

В случай, че наддавачът не бъде обявен за купувач, задатъкът ще бъде възстановен след представяне на удостоверение за банкова сметка с титуляр участвалият на публична продан наддавач.

В случай че предложената цена е равна или надвишава левовата равностойност на 15 000 евро /29 337.45 лв./, обявеният купувач е длъжен да подаде декларация за произход на средства, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗМИП, а наддавачът – юридическо лице, да подаде също и декларация за действителния собственик на юридическото лице, съгласно чл. 59, ал.1, т. 3 от ЗМИП.

Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд - Хасково, което се отразява във входящия регистър /при условията на чл. 489, ал. 4 и 5 от ГПК/. Отваряне на офертите на 19.10.2021г. в 10:10ч. и 10:20ч. в сградата на Районен съд – Хасково. Ще се състави Протокол и ще бъде обявен купувач от Частния съдебен изпълнител /чл. 492, ал. 1 от ГПК/, ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Захари Георгиев Запрянов
РЕГ. № ЧСИ
875
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Хасково, ул."Преслав" № 28, ет.4, офис 28
Окръжен съд
Хасково
Телефон
038 626444
Мобилен телефон
0885248298
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 12:00 часа
Земеделски имот
900.00 кв.м
17 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Войводово
Адрес
М. СРЕЩУ РЕКАТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 18.09.2021 до 18.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2021 10:20
Публикувано на 11 октомври 2021 г. в 10:31 часа
Земеделски имот
689.00 кв.м
326.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свиленград
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Самуил Митков Пеев
СРОК
от 17.10.2021 до 17.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.11.2021 10:30