ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
3 028.00 кв.м
Населено място
гр. Две могили
Адрес
гр. Две могили, ул. „Възраждане”
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20184.1.2601, с адрес на поземелния имот: гр. Две могили, ул. „Възраждане”, с площ: 3 028 кв.м., с Трайно предназначение на територията: Урбанизирана територия; начин на трайно ползване: ниско застрояване/10 м/, стар идентификатор: няма; номер по предходен план: няма, съседи: 20184.1.2105, 20184.1.2279, ведно със сградите върху имота,както следва:

  1. Сграда 20184.1.2601.1; застроена площ 34 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Курортна, туристическа сграда
  2. Сграда 20184.1.2601.2; застроена площ 34 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Курортна, туристическа сграда
  3. Сграда 20184.1.2601.3; застроена площ 33 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Курортна, туристическа сграда
  4. Сграда 20184.1.2601.4; застроена площ 56 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Курортна, туристическа сграда
  5. Сграда 20184.1.2601.5; застроена площ 25 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сгради за битови услуги
  6. Сграда 20184.1.2601.6; застроена площ 63 кв.м., брой етажи: 1, предназначение:Курортна, туристическа сграда
  7. Сграда 20184.1.2601.7; застроена площ 65 кв.м., брой етажи: 1, предназначение:Курортна, туристическа сграда, по акт за собственост:, НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр. Две могили, община Две Могили, област Русе, представляващ: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ с площ от 3 000 /три хиляди/ кв.м., съставляващ УПИ I /първи/ от квартал 148 /сто четиридесет и осми/ по плана на гр. Две могили, област Русе, при граници на урегулирания поземлен имот съгласно документ за собственост: общинска мера, южно от квартал 69 /шестдесет и девети/ и квартал 70 /седемдесети/, ЗАЕДНО с изградения в урегулирания поземлен имот БАСЕЙН с размери съгласно документ за собственост съответно- 24,50 /двадесет и четири цяло и петдесет стотни/м. на 12,50 /дванадесет цяло и петдесет стотни/м. и обем от 567 /петстотин шестдесет и седем/ куб.м., ВЕДНО с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху урегулирания поземлен имот.

 

Иван Иванов Хаджииванов
РЕГ. № ЧСИ
832
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Георги Сава Раковски" № 13
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822498
Мобилен телефон
0898443621
уебсайт
Публикувано на 9 октомври 2021 г. в 14:14 часа
Заведение
120.00 кв.м
110 215.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
гр. Русе, общ. Русе,, бул. Липник № 117
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 09:00