ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
-1
ПЛОЩ
21.08 кв.м
Населено място
гр. Плевен
Адрес
ул. „Майска“ № 3
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
  1. ГАРАЖ №1 /едно/, находящ се в град Плевен, община Плевен, област Плевен, с административен адрес улица „Майска” № 3 /три/, етажна собственост в сградата на ЖСК „Елица”, във вход „Б”, със застроена площ от 21,08 кв.м. /двадесет и едно цяло и осем стотни квадратни метра/, при съседи на гаража: североизток-жилищен блок „Струма”, северозапад-стълбище, югоизток-двор, югозапад-гараж на Начо П.Начев, както и 0,7599% /нула цяло седем хиляди петстотин деветдесет и девет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от общите помещения, външните водопровод, електрозахранване, канализация и топлопровод, както и 0,7599% /нула цяло седем хиляди петстотин деветдесет и девет десетохилядни процента/ от правото на строеж, отстъпено върху държавна земя, в урегулиран поземлен имот №I /първи/, в строителен квартал 305 /триста и пет/ по плана на град Плевен, при съседи на УПИ: североизток-ЖСК „Струма", югозапад-ЖСК „Мебел“, северозапад-улица, съгласно описанието по документ за собственост, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.86.2.18 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, осемдесет и шест, точка, две, точка, осемнадесет/, с адрес на имота: гр. Плевен, ул. „Майска“ № 3, вх. Б, ет. - 1, гараж 18, който самостоятелен обект се намира на етаж -1, в сграда с идентификатор 56722.659.86.2, предназначение-жилищна сграда, многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.86 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, осемдесет и шест/, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.659.86.2.19, под обекта – няма, над обекта – няма.

-при първоначална цена – 13 120 лева /тринадесет хиляди сто и двадесет лева/

Началната цена на имота е определена по реда на чл.485, ал.3 и ал.4 от ГПК, в размер на 80% от средно аритметичната стойност на изготвените два броя пазарни оценки за имота от лицензирани оценители /първоначална експертиза в размер на 17 000 лева и повторна експертиза в размер на 15 800 лева/. Данъчната оценка на имота е 8338.60 лева.

Татяна Бориславова Кирилова
РЕГ. № ЧСИ
815
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. Ресен No15
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 806778
Мобилен телефон
0887615050; 0879125174
уебсайт
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 09:50 часа
Гараж
13.70 кв.м
3 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Плевен
Адрес
ул.Борис Шивачев №35 , 1/2 идеална чст от гаражна клетка №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Надежда Иванова Вангелова
СРОК
от 15.09.2021 до 15.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.10.2021 09:30