ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
ПЛОЩ
236 948.00 кв.м
Населено място
гр. Долни чифлик
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Любомирова Иванова
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 13:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

   ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ"АД /по чл.517 а от ГПК във връзка с &1 от ТЗ/, представляващ и включващ: Урегулиран поземлен имот III /три римско/ ПИ-1061/ десет хиляди и шестдесет и едно арабско/, ПИ1062 /десет хиляди и шестдесет и две арабско/, 1063/десет хиляди шестдесет и три арабско/, 1064/десет хиляди и шестдесет и четири арабско/ в квартал 37 /тридесет и седем/ по плана на гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, дворищно регулационен план одобрен със Заповед № 386 от19.02.2008г., кадастрален план одобрен със Заповед РД-1133 от 05.08.2015г. и РД1103/30.07.2015г. с площ от 236 948 /двеста тридесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и осем/ кв.м., съгласно скица №18 от 24.01.2017г., издадена от Община Долни Чифлик., при граници на УПИ по скица: улица, улица, УПИ № VI, УПИ № V, ж.п. линия, УПИ XIV за спортен комплекс, УПИ VIII "Топливо", ведно с построените в имота сгради на производствено дървопреработвателно предприятие "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ" АД, а именно: 1.Сграда Конус Котел със застроена площ от 365/триста шестдесет и пет/кв.м с парокотелна инсталация състояща се от бункер за стърготини, площадка за резервно гориво, бункер за резервно гориво, 2бр. комини железобетонни, резервоар за вода стоманен, два броя сондажни кладенци, резервоар -гориво смазочни материали, резервоар мазут-20т., парокотелна и ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ"АД /по чл.517 а от ГПК във връзка с &1 от ТЗ/, представляващ и включващ: Урегулиран поземлен имот III /три римско/ ПИ-1061/ десет хиляди и шестдесет и едно арабско/, ПИ1062 /десет хиляди и шестдесет и две арабско/, 1063/десет хиляди шестдесет и три арабско/, 1064/десет хиляди и шестдесет и четири арабско/ в квартал 37 /тридесет и седем/ по плана на гр. Долни Чифлик, община Долни Чифлик, дворищно регулационен план одобрен със Заповед № 386 от19.02.2008г., кадастрален план одобрен със Заповед РД-1133 от 05.08.2015г. и РД1103/30.07.2015г. с площ от 236 948 /двеста тридесет и шест хиляди деветстотин четиридесет и осем/ кв.м., съгласно скица №18 от 24.01.2017г., издадена от Община Долни Чифлик., при граници на УПИ по скица: улица, улица, УПИ № VI, УПИ № V, ж.п. линия, УПИ XIV за спортен комплекс, УПИ VIII "Топливо", ведно с построените в имота сгради на производствено дървопреработвателно предприятие "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ" АД, а именно: 1.Сграда Конус Котел със застроена площ от 365 нсталация, 2бр. Бункери, топлообменник, система за омекотяване на вода, бойлер за горещо масло с помпа, обслужващи ги ел.табла и трансформатори, котел лампион, хидрофорна помпа и цистерни два броя, както и всички технически съоръжения, които обслужват производството и са свързани с предназначението на сградата и без които не може да функционира. 2. Сграда Парова централа със застроена площ от 1428/хиляда четиристотин двадесет и осем/кв.м с; 3.Сграда разширение парокотелно със ЗП от 642/шестотин четиридесет и два/кв.м; 4.Сграда мазутно стопанство със ЗП 145/сто четиридесет и пет/квадратни метра; 5.Сграда Гориво смазочни материали със ЗП 50/петдесет/кв.м; 6.сграда Мазутно-уловителна станция със ЗП 63/шестдесет и три/кв.м; 7.Помпена станция с резервоар със ЗП 175/сто седемдесет и пет/кв.м, какт и всички съоръжения скрепи в нея и без които не може да изпълнява финкциите си и предназначението, а именно- 3.броя помпи; 8.Сграда Главен корпус ПДЧ със ЗП 9614/девет хиляди шестотин и четиринадесет/кв.м с цистерна мазут 100/сто/тона и два броя ресийвър за въздух; 9.Сграда дробилен цех ПДЧ със ЗП 567/петстотин шестдесет и седем/кв.м; 10. Сграда “Склад за лепило” със ЗП 238/двеста тридесет и осем/кв.м ; 11.Комин железобетонен 40/четиридесет/ м.; 12.Сграда форнировачни плочи със ЗП 1762/хиляда седемстотин шестдесет и два /кв.м с котелно отделение поставяемо на бетонен фундамент с монтирани здраво скрепени три броя цистерни с компенсаторен съд, горелка-мазут, котел за термично масло, като в основната сграда са монтирани трайно прикрепени и обособени като поточна линия машини и съоръжения, както следва: полуавтоматична линия за ламиниране на плоскости/състояща се от преса, хидравличен блок, транспортни колички-3 бр. и подемна платформа, барабанна преса/, както и машина за метална лента-2 бр, матрица за гумен диск, паркетна машина, зъбонарезна фреза, лепило нанасяща машина, преса фест, опаковачни машини, циркуляр, банцинг, 2 бр.-точила, компенсатор, както и всички технически съоръжения които обслужват производството и са свързани с предназначението на сградата, без които същата не би изпълнявала функцията си. 13.Сграда траверсно отделение със ЗП 504/петстотин и четири/кв.м; 14.Сграда канцелария със ЗП120 /сто и двадесет/кв.м; 15.Сграда “Дробилно” със ЗП 177/сто седемдесет и седем/ кв.м; 16.Сграда “Амбалажно” със ЗП 690/шестотин и деветдесет/кв.м; 17.Сграда “Паркетен Цех” със ЗП 966/деветстотин шестдесет и шест/кв.м; 18.Сграда “Сушилен Цех” със ЗП 1365/хиляда триста шастдесет и пет/кв.м. ; 19. Сграда “Склад за паркет” със ЗП 1680/хиляда шестотин и осемдесет/кв.м; 20.Сграда “Трафопост” със ЗП 67/шестдесет и седем/кв.м.; 21.Сграда “Стар фурнирен цех” със ЗП 697/шестотин и деветдесет и седем/кв.м 22.Сграда “Нов фурнирен цех” със ЗП 3491/три хиляди четиристотин деветдесет и един/кв.м ; 23.Сграда нов склад за фурнир със ЗП 749/седемстотин и четиридесет и девет/кв.м.;24.Парилни камери 8/осем/бр. със ЗП 168/сто шестдесет и осем /кв. м.; В сградите на фурнирния цех са монтирани и обслужват производството на фурнир , трайно скрепени и обособени като поточна линия машини и съоръжения, без които сградите не могат да изпълняват предназначението си, както следва:блок банцинг с лентов транспорт, хобел машина, линия за окрайчване на трупи, машина за белене на кора, транспортна лента за извеждане на призми, фурнирна машина “Кремона”, хидравлична преса “Орма”-2 бр., сушилня, точилна машина, листеща машина “Капитал”, съоръжение аспирация на “хобел машина” с вентилатор и циклон, монорелсов кран “Демаг”, телфер “Демаг, компресор, табло командно за варилни камери, ножица за фурнир “Кремона”-2 бр., мостови кранове -5бр., козлови кран-1 бр. 5т., ножица за фурнир малка, купер машина-2бр., маса светеща, машина за връзване на фурнир, ножица “Кремона” с конвейр, ножица за фурнир малка, ножица гилотина, ножица хидравлична, автоматично зарядно устройство за електрокар, телфер точилно, подгряваща маса, измервателна линия, бар код принтер, количка за трупи, машина за избутване на трупи, фурниродробилка, ел.табла-3бр., автоматична ножовка, метална маса с менгеме, фреза-2 бр., шепинг машина, борд машина, шмиргел, струг, компресор, цистерна за въздух, балон резервоар за въздух, бойлер 80 л., верига за трупи, челюсти, бункер шлайф прах и кори, както и всички технически съоръжения които обслужват производството и са свързани с предназначението на сградата, без които същата не би изпълнявала функцията си ; 25.Сграда “РМЦ нова” със ЗП 3457/три хиляди четиристотин петдесет и седем/ към нея е залепена; 26.Сграда “Локомотивно депо” със ЗП 379/триста седемдесет и девет/кв.м; 27.Сграда “Работнически стол” със ЗП 754/седемстотин петдесет и четири/кв.м и РЗП 1508/хиляда петстотин и осем/кв.м-двуетажна; 28.Сграда “Магазин с рафтове” със ЗП 68/шестдесет и осем/кв.м; 29.Битова сграда със ЗП 918/деветстотин и осемнадесет/кв.м.30.Барака “Пиринки” -4 бр. по 100/сто / кв.м всяка, като една от тях е полу-съборена, частично липсва покрив; 31.Сграда канцелария “СМК” със ЗП 61 /шестдесет и един/кв.м. ;32.Сграда “Канцелария Инвеститори” ЗП 32 /тридесет и два/кв.м; 33.Склад за бои със ЗП 145/сто четиридесет и пет/кв.м/сградата е изоставена , полуразрушена/; 34.Сграда “портиерна с велогараж” със ЗП 128кв.м; 35.Кантар -50/петдесет/тона; 36.Сграда “Административна” със ЗП 515/петстотин и петнадесет/кв.м и РЗП 2575/две хиляди петстотин седемдесет и пет/кв.м на 5 етажа.; 37.Сграда “ЦРП” със ЗП 258/двеста петдесет и осем/кв.м ; 38.Сграда “Електростанция” със ЗП 450/четиристотин и петдесет кв.м. 39.Сушилня монтирана на бетонова площадка, с плоскости от алуминиеви сандвич панели -220/двеста и двадесет/ кубика; 40.Сграда “Стара помпена станция” със ЗП 35/тридесет и пет/кв.м. Както и всички подобрения в поземления имот, бетонови площадки без заграждения с площ от 742/седемстотин четиридесет и два/квадратни метра, склад за трупи от бетон, вътрешно заводски път, външни кабелни линии, водопровод и канализация, външен паропровод и за горещо масло, тръби за опилки със съоръжения циклон, колектор за пара със седем крана. ВЕДНО с изградената към предприятето “ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ” без която предприятето не може да функционира, представляваща: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № VI /шест римско/, в квартал 37 /тридесет и седем/ по плана на гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, одобрен със Заповед №386/19.02.2008г. на Кмета на община Долни чифлик, с площ от 6 483.00 /шест хиляди четиристотин осемдесет и три/ кв.м., при граници на УПИ: УПИ III - "Алфа Ууд България" АД в кв. 37, УПИ V – "ДСО фармахим Българска Роза" в кв. 37 и път, заедно с изградения в същото място производствен обект - ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ на площ от 237.00 /двеста тридесет и седем/ кв.м. с изградени в сградата и поземления имот трайно скрепени машини съоръжения, без които не може да изпълнява функцията си, а именно:железобетонен басейн -2бр., събирателна шахта, потапящи помпи -2 бр.; разходомер за отпадъчни води;компресори -2 броя;възвратни клапани, телфер-2т. с ел табло за управление, телфер 1т., вентилация сграда пречиствателна, ел.табла табла обслужващи съоръженията и централната сграда, както и всички подобрения и съоръжения които обслужват производството и без които същото не може да функционира.

Петя Любомирова Иванова
РЕГ. № ЧСИ
883
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Д-р Людвиг Заменхоф“ № 1, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 949272
Мобилен телефон
0882441553
Публикувано на 8 септември 2021 г. в 14:36 часа
Производствен имот
2 303.00 кв.м
313 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
Южна промишлена зона
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 14:15
Публикувано на 15 септември 2021 г. в 16:59 часа
Производствен имот
16 000.00 кв.м
1 325 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Звездица
Адрес
Южна промишлена зона, южен бряг на езерото
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 14:50 часа
Производствен имот
354.00 кв.м
404 976.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Казашко
Адрес
обл. Варна, общ. Варна, с. Казашко, ул. "Ясен" № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Любомирова Иванова
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 15:00
Публикувано на 27 септември 2021 г. в 11:22 часа
Производствен имот
102.15 кв.м
39 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ул. Стоян Бацов 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петя Любомирова Иванова
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 11:00