ПЛОЩ
457.00 кв.м
Населено място
гр. Благоевград
Адрес
ул. "Братя Иванови" №2
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 15.09.2021 до 15.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.10.2021 13:00
ОПИСАНИЕ

1/6(една шеста) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.612.174, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Средно застрояване /от 10 до 15м/, с площ от 457,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, по кадастралната карта на гр.Благоевград; Предходен идентификатор, няма. Номер по предходен план: 5396; 9533, квартал: 117, парцел: 3; Съседи: 04279.612.175; 04279.612.173; 04279.612.159

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Братя Иванови“ №2

Описание по стар идентификатор: 1/6(една шеста) идеална част от ПАРЦЕЛ IX девети, планоснимачен №1857 – хиляда осемстотин петдесет и седми в кв. 117 – сто и седемнадесети по стария план на гр. Благоевград, а по новия план за II и III микрорайон, записан с планоснимачен №1857 – хиляда осемстотин петдесет и седми, парцел III-трети, в кв. 117 – сто и седемнадесети, целият неурегулиран от 590 – петстотин и деветдесет кв.м., а урегулиран от 615 – шестстотин и петнадесет кв.м., при съседи на целия: улица, блок „Балкан“, ЖСК „9 Септември“;

Подробно описание на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.612.174: Поземленият имот е с почти правилна форма, без денивелация. По имотни граници от север, изток и юг е изградена ограда от телена мрежа на циментови колци. От запад същият граничи с ул. „Братя Иванови“. В незастроената част на имота от север е изградена вътрешна обслужваща алея, застлана с бетонни плочки. В останалата му част имотът е необработваем. В имотът има Ел. и ВиК мрежи. Мястото е транспортно достъпно. Достапът се осъществява от ул. „Братя Иванови“. В поземленият имот е изградена пететажна масивна жилищна сграда, която не е предмет на настоящия опис. Имотът се намира в ЦГЧ на гр. Благоевград, в район с напълно изградена инженерна инфраструктура и елементи на градската среда. Същият се намира в непосредствена близост през улица до блок „Лира“ и на около 300м. югоизточно от Първо РПУ.

Начална цена 13 703лв./тринадесет хиляди седемстотин и три лева/

Александър Борисов Цанковски
РЕГ. № ЧСИ
701
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Благоевград, ул. "Доктор Христо Татарчев" №38, ет.1
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
073 831138
Мобилен телефон
0885 747401
уебсайт
Публикувано на 29 август 2021 г. в 13:57 часа
Парцел
3 999.00 кв.м
143 294.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
м. "Извора"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 30.08.2021 до 30.09.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.10.2021 14:30
Публикувано на 7 септември 2021 г. в 18:43 часа
Парцел
600.00 кв.м
14 372.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ковачевица
Адрес
общ. Гърмен, обл. Благоевград
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 08.09.2021 до 08.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.10.2021 13:00
Публикувано на 8 септември 2021 г. в 16:41 часа
Парцел
580.00 кв.м
5 251.81 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Камена
Адрес
с.Камена, общ.Петрич
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 10.09.2021 до 11.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.10.2021 09:00
Публикувано на 9 септември 2021 г. в 10:50 часа
Парцел
1 846.00 кв.м
93 984.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
М. "ГРАМАДЕТО", М. "СТРАГИТЕ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виолина Йорданова Тозева
СРОК
от 13.09.2021 до 13.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.10.2021 13:00