ПЛОЩ
1 108.00 кв.м
Населено място
с. Каснаково
Адрес
местност БЪРЧИНАТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 36573.21.10 /тридесет и шест хиляди петстотин седемдесет и три точка двадесет и едно точка десет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каснаково, общ. Димитровград, обл. Хасково, одобрени със Заповед РД-18-517/19.10.2017г. / 19.10.2017г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК; адрес на поземления имот: местност БЪРЧИНАТА; площ по документи: 1108 кв.м. /хиляда сто и осем квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива; категория на земята: 8; при граници и съседи: 36473.20.13, 36573.30.6, 36573.21.11, 36573.21.15; стар номер 021010; Цената, от която ще започне проданта, съгласно чл.494, ал. 2 ГПК, е в размер на 489,60 лв. /четиристотин осемдесет и девет лева и шестдесет стотинки /.

Николета Маринова Кавакова
РЕГ. № ЧСИ
929
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд
Хасково
Телефон
038 620506
Мобилен телефон
0894746460
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 11:28 часа
Земеделска земя
729.00 кв.м
307.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горно Войводино
Адрес
М. БАЛЪКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 18.09.2021 до 18.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2021 11:10
Публикувано на 14 септември 2021 г. в 11:30 часа
Земеделска земя
1 811.00 кв.м
1 050.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горно Войводино
Адрес
М. ПОД СЕЛОТО
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Георгиев Запрянов
СРОК
от 18.09.2021 до 18.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2021 11:20
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 09:27 часа
Земеделска земя
50 599.00 кв.м
28 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Узунджово
Адрес
местност ВИСАЛСКА ГОРА
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 10:30
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 09:31 часа
Земеделска земя
2 000.00 кв.м
1 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Узунджово
Адрес
местност ВИСАЛСКА ГОРА
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 10:45