ПЛОЩ
25 252.00 кв.м
Населено място
с. Звездица
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:50
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в землището на с. Звездица, Общ. Варна, местност Палаза - нива с площ от 25, 256/ двадесет и пет декара и двеста петдесет и шест кв.м./ дка, представляваща имот 
 № 021019/ нула двадесет и едно нула деветнадесет/ в землището на с. Звездица, при граници: имот № 021020- нива на насл. на Тодор Димитров Керемдчиев, имот № 000207 - полски път на Община Варна, имот № 021018 - нива на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ и имот № 000172 - пасище, а по скица на АГКК: Поземлен имот с идентификатор 30497.21.19 (три, нула, четири, девет, седем, точка, две, едно, точка, едно, девет), находящ се в с. Звездица, община Варна, област Варна, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-17/06.03.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение: няма, с адрес на поземления имот: местност Палаза, площ от 25252 кв.м. (двадесет и пет хиляди двеста петдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 5 (пет), при съседи: 30497.21.18, 30497.21.63, 30497.21.61, 30497.21.64

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 6 октомври 2021 г. в 13:09 часа
Земеделска земя
1 939.00 кв.м
892.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Долни чифлик
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 10.12.2021 до 10.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.01.2022 10:20
Публикувано на 6 октомври 2021 г. в 13:36 часа
Земеделска земя
2 700.00 кв.м
1 384.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Долни чифлик
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 10.12.2021 до 10.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.01.2022 10:30
Публикувано на 6 октомври 2021 г. в 14:12 часа
Земеделска земя
2 701.00 кв.м
1 728.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Долни чифлик
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 10.12.2021 до 10.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.01.2022 10:40
Публикувано на 29 октомври 2021 г. в 14:12 часа
Земеделска земя
9 800.00 кв.м
72 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Изворско
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 08.11.2021 до 08.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2021 09:40