ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
460.00 кв.м
Населено място
гр. София
Район
овча купел
Квартал
Ж.К.ОВЧА КУПЕЛ
Адрес
ул. Монтевидео №21а
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Сийка Димитрова Анадолиева
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

А) ИМОТ, които съглсно Постановление за възлагане, вписано в Агенция по вписвания на 09.04.2021г. По дв. вх. № 4455, том 6, ак №20, книга прехвърляния, тип акт придобиване чрез публичен търг, представляващ съгласно него ГАРАЖ - ХАНГАР ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, застроен в парцел 1 (първи) от квратал 50, местност Овча купел,  по плана на град София, със застроена площ от 460, 00 (четиристотин и шестдесет) кв.м., и с правото на строеж върху мястото на което е построена, при съседи: изток - пералня, запад - гараж за товарни автомобили, север - асфалтова площадка, юг - зелена площ, училище, 

който имот, съгласно Скица на сграда № 15-639519-15.06.2021г., представлява имот с идентификатор 68134.4333.9614.5 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста тридесет и три точка девет хиляди шестстотин и четиринадесет точка пет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е със Заповед № КД-14-22-140/02.03.2012г. на началника на СГКК- София, с адрес на сградата: град София, район Овча купел, разположена в поземление имоти с идентификатори:  68134.4333.9614,  68134.4333.9638 и принадлежащи към поземлен имот с идентификатор  68134.4333.9614, със застроена площ 313 кв.м., брой етажи : 1, брой самосточтелни обекти в сграда: няма данни, предназначение: хангар, депо, гараж, стар идентификатор  68134.4333.1272.5, номер по предходен план: няма,


които имот съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти № 53/14.03.2013г., рег. № 3923, дело № 205/2013г., представлява А/ СГРАДА  С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.4333.1272.5 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста тридесет и три точка хиляда двеста седемдесет и две точка  пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.София, община Столична, област София (столица), одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение на самостоятелния обект : Хангар, депо, гараж, брой етажи : 1 (един), с площ по кадастрална скица от 313 (триста и тринадесет) кв.м., със стар идентификатор 68134.4333.9614.5 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста тридесет и три точка девет хиляди шестстотин и четиринадесет точка пет), ​представляващ съгласно доказателствен акт ГАРАЖ - ХАНГАР ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, със застроена площ по доказателствен акт от 460, 00 (четиристотин и шестдесет) кв.м., при граници по документ за собственост: изток - пералня, запад - гараж за товарни автомобили, север - асфалтова площадка, юг - зелена площ, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата, съставляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4333.1272 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста тридесет и три точка хиляда двеста седемдесет и две), съставляващо по доказателствен акт ПАРЦЕЛ I (първи), от квартал 50 (петдесет), местност „Овча купел”, по плана на гр.София

Сийка Димитрова Анадолиева
РЕГ. № ЧСИ
919
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул. Цар Петър № 10, ет.3, ап.3
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 4396660
Мобилен телефон
0876434636
Публикувано на 30 септември 2021 г. в 10:04 часа
Гараж
21.09 кв.м
38 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Боряна 43
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Уляна Колева Димоларова
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 10:00
Публикувано на 30 септември 2021 г. в 10:10 часа
Гараж
21.23 кв.м
38 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Боряна 43
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Уляна Колева Димоларова
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 10:00
Публикувано на 11 октомври 2021 г. в 16:38 часа
Гараж
22.45 кв.м
7 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, район "Връбница", ул."3019"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 11:00
Публикувано на 11 октомври 2021 г. в 16:41 часа
Гараж
28.22 кв.м
9 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, район "Връбница", ул."3019"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 11:00