ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
502.63 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Лозенец
Адрес
гр. София, р-н "Лозенец", ул. "Рилски езера" №8, 10, 12
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот и идеални части от поземлен имот с идентификатор 68134.903.184.1, придобити с нотариален акт за учредяване на право на строеж и реализиращо се право на строеж и с нотариален акт за продажба на недвижим имот, находящ се в град София, Столична община, район Лозенец, ул. Рилски езера №8,10,12 (номер осем- десет – дванадесет) в четириетажна жилищна сграда с идентификатор 68134.903.184.1 с едноетажно допълнително застрояване, състоящо се съгласно представения документ за собственост от: сутерен, партерен етаж, четири жилищни етажа и два етажа в подпокривното пространство, със застроена площ от 502.63 (петстотин и две цяло и шестдесет и три стотни) квадратни метра и с разгъната застроена площ от 4 484.18 (четири хиляди четиристотин осемдесет и четири цяло и осемнадесет) квадратни метра, а именно: Фитнес, построен на две нива с идентификатор 68134.903.184.1.49, с разгърната застроена площ, съгласно представена таблица за ценообразуване от 243.38 (двеста четиридесет и три цяло и тридесет и осем стотни) квадратни метра с хоризонтално пространствено разпределение, както следва: Първо ниво , находящо се на първия надземен етаж, кота ± 0.00 (плюс минус  нула цяло  и нула стотни) , състоящо се от: приемна зона, тоалетна с мивка, предверие към тоалетната и двураменна стълба, водеща към второто ниво, при граници, съгласно представения одобрен архитектурен проект: север- общ коридор и портиерно помещение, изток- улица ”Рилски езера” и английски двор, юг- магазин #1 (номер едно) и офис помещение без посочен номер и гараж # 1 (номер едно); Второ ниво, находяшо се на подземния етаж, кота – 2.60 (минус две цяло и шестдесет стотни) метра, състоящо се от: двураменна стълба, водеща към първото , стълбищна площадка и вътрешни стълба, четири обслужващи коридора, помещение за процедури, две фитнес  зали, сауна, солариум, две съблекални с две тоалетни, при граници , съгласно представения одобрен архитектурен проект: север- стълбишна клетка, избено помещение #1 (номер едно), избено помещение №2 (номер две), избено помещение №3 (номер три), избено помещение №11(номер единадесет), избено помещение № 16(номер шестнадесет), общ коридор на избените помещения и избено помещение № 21 (номер двадесет и едно), изток улица „Рилски езера” и английски двор, юг- двор и запад- подземен гараж #6, подземен гараж № 7 (номер  седем),  подземен гараж #8 (номер осем), подземен гараж # 3(номер три) и общ коридор на избените помещения, при съседи по скица на същия етаж: 68134.903.184.1.41, 68134.903.184.1.43, 68134.903.184.1.42, под обекта няма и над обекта: 68134.903.184.1.33, 68134.903.184.1.36, 68134.903.184.1.35, заедно с 7.46 % (седем цяло и четиридесет и шест стотни процента) идеални части от общите части на жилищната сграда, представляващи 47,17 (четиридесет и седем цяло и седмнадесет стотни) квадратни метра, както и заедно с 6.90% (шест цяло и деветдесет стотни процента) идеални части от правото на собственост върху поземления имот, в който е построена жилищната сграда, идентичен с парцел № VI – 183, 184, 187 (номер шести, отреден за имоти с планоснимачени номера сто осемдесет и три, сто осемдесет и четири и сто осемдесет и седем), в квартал №5 – а (номер пет тире малка буква „а”), по плана на град София, местност „Драгалевска спирка”, утвърден със Заповеди № РД – 50 (петдесет) – 09 (нула девет) – 533 (петстотин тридесет и три)/25.07.1993 (двадесет и пети юли хиляда деветстотин деветдесет и трета) година и № РД – 09 (нула девет) – 02 (нула две)/03.01.1995 (трети януари хиляда деветстотин деветдесет и пета) година, с площ, изчислена графично, съгласно представената скица, от 1 127.00 (хиляда сто двадесет и седем) квадратни метра, при граници, съгласно представената скица: север – поземлен имот, идентичен с парцел № IV – 180 (номер четири, отреден за имот с планоснимачен номер сто и осемдесет), изток – улица „Рилски езера”, юг – поземлен имот, идентичен с парцел № VIII – 188, 191 (номер осми, отреден за имоти с планоснимачни номера; сто осемдесет и осем и сто деветдесет и едно) и запад – поземлен имот, идентичен с парцел № XIV – 186 (номер четиринадесети, отреден за имот с планоснимачен номер сто осемдесет и шест) и поземлен имот, идентичен с парцел № XV – 182, 185 (номер петнадесети, отреден за имот с планоснимачни номера: сто осемдесет и две и сто осемдесет и пет).

 

Адрес: гр.София, бул.Витоша №10, ет.1, www.milenbazinski.com, тел.02 439 76 20, факс 02 980 96 47

лице за контакт Атанаска Петканова, тел. 0894 74 64 46, e-mail: [email protected]

Милен Иванов Бъзински
РЕГ. № ЧСИ
838
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул.”Витоша” №10, eт.1, ап.№3
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9805942
Мобилен телефон
0894373212
уебсайт
Публикувано на 30 септември 2021 г. в 10:24 часа
Други
149.60 кв.м
217 728.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Боряна 43
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Уляна Колева Димоларова
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 10:00
Публикувано на 7 октомври 2021 г. в 20:22 часа
Други
29.00 кв.м
6 061.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
бул. Цариградско шосе № 105
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Галин Стоянов Костов
СРОК
от 08.10.2021 до 08.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.11.2021 09:00