ПЛОЩ
952.00 кв.м
Населено място
с. Генерал Кантарджиево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 11:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с начин на трайно ползване – ЖИЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ, с площ от 952 /деветстотин петдесет и два/ кв.м, съставляващ имот №135 092 /едно три пет нула девет две/ по плана на землището на село Генерал Кантарджиево, при граници: имоти №№ 135 091; 135 104; 135 105; 679 – полски път, който имот е образуван от имот №135 074,  а съгласно Кадастралната карта ПИ с идентификатор 14653.135.92 (едно, четири, шест, пет, три, точка, едно, три, пет, точка, девет, две), находящ се в с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, по кадастралната карта, одобрена със Заповед РД-18-219/29.01.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност Бекчи Тепе, площ от 952 кв.м. (деветстотин петдесет и два квадратни метра), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория при неполивни условия: 0 (нула), съседи: 14653.134.1, 14653.135.91, 14653.135.104, 14653.135.105

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 30 юли 2021 г. в 16:31 часа
Земеделски имот
6 998.00 кв.м
3 898.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тутраканци
Адрес
с. Тутраканци, м-ст Горна мара
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 13:30
Публикувано на 30 юли 2021 г. в 16:34 часа
Земеделски имот
1 001.00 кв.м
565.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тутраканци
Адрес
с. Тутраканци, м-ст Ачмите
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 13:45
Публикувано на 30 юли 2021 г. в 16:38 часа
Земеделски имот
548.00 кв.м
270.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тутраканци
Адрес
с. Тутраканци, м-ст Кара солан
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 14:00
Публикувано на 30 юли 2021 г. в 16:41 часа
Земеделски имот
223.00 кв.м
111.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тутраканци
Адрес
с. Тутраканци, м-ст Кара солан
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 14:15