ПЛОЩ
9 999.00 кв.м
Населено място
с. Генерал Кантарджиево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 11:40
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПИ с площ от 10.000 кв.м. (десет хиляди квадратни метра), находяща се в землището на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, местност Чортлен, шеста категория на земята при неполивни условия, представляваща имот No 110013 (едно, едно, нула, нула, едно, три) по плана на землището, при граници и съседи: ПИ No 110008, ПИ No 110009, ПИ No 000253, с начин на трайно ползване ЖИЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ, съгласно решение за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди 3 от 4 юли 2008 г., а съгласно Справка по кадастралната карта съставлява ПИ с идентификатор 14653.110.13 (едно, четири, шест, пет, три, точка, едно, едно, нула, точка, едно, три), находящ се в с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18-219/29.01.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност Чортлен, площ от 9999 квм. (девет хиляди деветстотин деветдесет и девет), трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, категория на земята при неполивни условия: 0 (нула), съседи: 14653.110.9, 14653.110.8, 14653.107.7, 14653.110.19

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 30 юли 2021 г. в 16:31 часа
Земеделски имот
6 998.00 кв.м
3 898.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тутраканци
Адрес
с. Тутраканци, м-ст Горна мара
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 13:30
Публикувано на 30 юли 2021 г. в 16:34 часа
Земеделски имот
1 001.00 кв.м
565.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тутраканци
Адрес
с. Тутраканци, м-ст Ачмите
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 13:45
Публикувано на 30 юли 2021 г. в 16:38 часа
Земеделски имот
548.00 кв.м
270.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тутраканци
Адрес
с. Тутраканци, м-ст Кара солан
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 14:00
Публикувано на 30 юли 2021 г. в 16:41 часа
Земеделски имот
223.00 кв.м
111.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тутраканци
Адрес
с. Тутраканци, м-ст Кара солан
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 14:15