ПЛОЩ
5 957.00 кв.м
Населено място
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 ид. ч. от нива съставляваща имот №158011/сто петдесет и осем хиляди и единадесет/ в землището на село Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, местност „АЛИФКОВО“, ЕКАТТЕ 53285, с площ от 5957кв.м./пет хиляди деветстотин петдесет и седем квадратни метра/, при съседи: имот №158012 – нива на Димитър Велков Михов; имот №000716 – отводнителен канал на Община Пазарджик; имот №158010 – нива на Георги Димитров Роглев; имот №158063 – полски път на Община Пазардик, който имот съгласно скица издадена от АГКК – Пазарджик представлява поземлен имот с идентификатор 53285.158.11/петдесет и три хиляди двеста осемдесет и пет, точка, сто петдесет и осем, точка, единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.10.2018г., с адрес на имота: с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, местност „АЛИФКОВО“, с площ от 5957кв.м./пет хиляди деветстотин петдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начина на трайно ползване: Нива, категория на земята: Четвърта, при граници и съседи на поземления имот: 53285.158.63; 53285.158.12; 53285.154.35; 53285.158.10

Деница Йорданова Станчева
РЕГ. № ЧСИ
889
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Иван Вазов" № 1, ет.3
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 444044
Мобилен телефон
0887548648
уебсайт
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:15 часа
Земеделска земя
3 500.00 кв.м
2 337.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:16 часа
Земеделска земя
4 000.00 кв.м
2 670.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:17 часа
Земеделска земя
2 500.00 кв.м
1 655.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:19 часа
Земеделска земя
432.00 кв.м
320.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00