ПЛОЩ
3 500.00 кв.м
Населено място
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

5/6 ид. ч. от поземлен имот №166031/сто шестдесет и шест хиляди и тридесет и едно/, находящ се в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, местност „ТИКЕЛНИКА“, целият с площ от 3500дка/три декара и петстотин квадратни метра/, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи на имота: имот №166032 – нива на Сийка Петрова Караджова;  имот №167042 – полски път на Община Пазарджик; имот №166027 – нива на „ХЕБРОС ИНВЕСТ“ АД; имот №166029 – нива на Латинка Неделева Карабончева; имот №166030 – нива на Иван Георгиев Митанков, като върху имота има следните ограничения: 22 Магистрален газопровод 700мм или от 600 до 800мм. В охранителната зона на 200м от двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове в предоставените площи за просеки за строителство на газопровода на по-малко от 10м от двете му страни, който имот съгласно скица издадена от АГКК – Пазарджик представлява поземлен имот с идентификатор 53285.166.31/петдесет и три хиляди двеста осемдесет и пет, точка, сто шестдесет и шест, точка, тридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на имота: с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, местност „ТИКЕЛНИКА“, с площ от 3500кв.м./три хиляди и петстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: Четвърта, при граници и съседи: 53285.166.29; 53285.166.30; 53285.166.32; 53285.167.42; 53285.166.27

Деница Йорданова Станчева
РЕГ. № ЧСИ
889
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Иван Вазов" № 1, ет.3
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 444044
Мобилен телефон
0887548648
уебсайт
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:13 часа
Земеделска земя
5 957.00 кв.м
2 402.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:16 часа
Земеделска земя
4 000.00 кв.м
2 670.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:17 часа
Земеделска земя
2 500.00 кв.м
1 655.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:19 часа
Земеделска земя
432.00 кв.м
320.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00