ПЛОЩ
2 500.00 кв.м
Населено място
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

5/6 ид. ч. от поземлен имот №158040/сто петдесет и осем хиляди и четиридесет/, находящ се в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, местност „АЛИФКОВО“, целият с площ от 2500кв.м./два декара и петстотин квадратни метра/, с начина на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи на имота: имот №158041 – нива на Георги Маринов Златарев; имот №158063 – полски път на Община Пазарджик; имот №158039 – нива на Костадин Цветанов Калеев; имот №000715 – отводнителен канал на Община Пазарджик, който имот съгласно скица издадена от АГКК – Пазарджик представлява поземлен имот с идентификатор 53285.158.40/петдесет и три хиляди двеста осемдесет и пет, точка, сто петдесет и осем, точка, четиридесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на имота: с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, местност „АЛИФКОВО“, с площ от 2500кв.м./две хиляди и петстотин квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: Четвърта, при граници и съседи на имота: 53285.158.39; 53285.158.63; 53285.158.41; 53285.158.65

Деница Йорданова Станчева
РЕГ. № ЧСИ
889
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Иван Вазов" № 1, ет.3
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 444044
Мобилен телефон
0887548648
уебсайт
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:13 часа
Земеделска земя
5 957.00 кв.м
2 402.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:15 часа
Земеделска земя
3 500.00 кв.м
2 337.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:16 часа
Земеделска земя
4 000.00 кв.м
2 670.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:19 часа
Земеделска земя
432.00 кв.м
320.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00