ПЛОЩ
432.00 кв.м
Населено място
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

5/6 ид. ч. от поземлен имот №002039/нула, нула, две хиляди тридесет и девет/, находящ се в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, местност „НАД СЕЛОТО“, целият с площ от 0,432/четиристотин тридесет и два квадратни метра/, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: Четвърта, при граници и съседи на имота: имот №002038 – нива на наследници на Атанас Велков Калабашев; имот №002035 – нива на Държавен Поземлен Фонд-МЗГ; имот №000299 – населено място на с. Овчеполци, имот №002040 – нива на Община Пазарджик, който имот съгласно скица издадена от АГКК-Пазарджик представлява поземлен имот с идентификатор 53285.2.39/петдесет и три хиляди двеста осемдесет и пет, точка, две, точка, тридесет и девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед на Изпълнителен Директор на АГКК, с адрес на имота: с. Овчеполци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, местност „НАД СЕЛОТО“, с площ от 433кв.м./четиристотин тридесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: Четвърта, при граници и съседи на имота: 53285.2.40; 53285.501.817; 53285.2.35; 53285.2.38

Деница Йорданова Станчева
РЕГ. № ЧСИ
889
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Иван Вазов" № 1, ет.3
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 444044
Мобилен телефон
0887548648
уебсайт
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:13 часа
Земеделска земя
5 957.00 кв.м
2 402.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:15 часа
Земеделска земя
3 500.00 кв.м
2 337.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:16 часа
Земеделска земя
4 000.00 кв.м
2 670.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 09:17 часа
Земеделска земя
2 500.00 кв.м
1 655.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчеполци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00