ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Регулация
Етаж
-1
ПЛОЩ
96.00 кв.м
Населено място
гр. Пловдив
Район
Централен
Адрес
ул. Кавала № 20
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кремена Павлова Петрова
СРОК
от 29.09.2021 до 29.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.11.2021 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.522.950.1.8 (пет шест седем осем четири  точка пет две две точка девет пет нула точка едно точка осем), по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на имота: град Пловдив, п.к. 4000, ул. Кавала № 20 (двадесет), ет. -1 (минус първи), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.950  (пет шест седем осем четири  точка пет две две точка девет пет нула), с предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, брой нива на обекта: 1 (едно), с  посочена в документа площ: 96 кв.м. (деветдесет и шест квадратни метра), Ведно с прилежащи части: 2,20 % (две цяло и двадесет стотни процента) от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници- съседни самостоятелни обекти в сградата, както следва: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, а съгласно Схема № 15-56681/08.02.2016 г., издадена от СГКК - Пловдив, приложена по ИД, на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 56784.522.950.1.10, 56784.522.950.1.11.

Кремена Павлова Петрова
РЕГ. № ЧСИ
818
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул."Ангел Кънчев" 8, ет.1, офис 1
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 638585
Мобилен телефон
0889 716 119