ПЛОЩ
2 714.00 кв.м
Населено място
гр. Разлог
Адрес
местност Раплево
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 24.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 61813.26.75 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, двадесет и шест, точка, седемдесет и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, последно изменение със заповед: КД-14-01-61/27.02.2009 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - БЛАГОЕВГРАД, с адрес на поземления имот: гр. Разлог, п.к. 2760, м. "Раплево"/ пром.пр. с реш. ОД-01/16.01/09 г. на ОД "З"/, местност РАПЛЕВО, с площ 2714 кв. м. (две хиляди седемстотин и четиринадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, с предходен идентификатор 68813.26.43, номер по предходен план: 26.43, парцел: 1, съседи: 61813.26.74, 61813.26.48, 61813.26.166, 61813.26.168, 61813.26.4, 61813.776.188, 61813.26.73, съгласно КОПИЕ ОТ КАДАСТРАЛНА КАРТА С ДАННИ ОТ КРНИ, издадено от СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАДИЯ И КАДАСТЪР - гр. Благоевград.

 

Мартин Боянов Кацарски
РЕГ. № ЧСИ
891
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, пл. "Преображение" № 7, ет.3
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80012
Мобилен телефон
0899564090
уебсайт
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 12:34 часа
Парцел
233.00 кв.м
1 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
местност Раплево
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 24.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 09:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 14:30 часа
Парцел
429.00 кв.м
6 912.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Петрич
Адрес
гр. Петрич ул. 'Цар Симеон" 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Борис Исталянов Велинов
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 09:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 18:30 часа
Парцел
454.00 кв.м
11 721.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
ул. "България" №8
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 17.09.2021 до 18.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2021 13:00
Публикувано на 19 септември 2021 г. в 15:21 часа
Парцел
448.00 кв.м
9 665.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бачево
Адрес
общ. Разлог, ул. "Никола Парапунов"
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 09:00