ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
2
ПЛОЩ
50.00 кв.м
Населено място
гр. Петрич
Адрес
гр. Петрич ул. „Свобода“ № 17
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Борис Исталянов Велинов
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 13:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

100/610 /сто шестстотин и десети/ идеални части от урегулиран поземлен имот VII – 317 /седми, отреден за поземлен имот с планоснимачен номер триста и седемнадесети/ в кв. 46 /четиридесет и шести/ по действащия план на гр. Петрич, одобрен със Заповед № 102/13.02.1990г., с площ на целия поземлен имот от 610.00 /шестстотин и десет/ кв.м.,  и при съседи на имота по доказателствен акт: от изток  - ул. „Свобода“, от юг – УПИ VIII – 316, от запад – УПИ XIII – 311 и от север – УПИ VI – 318, ВЕДНО с втория етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, построена откъм северната страна на гореописания урегулиран поземлен имот, която двуетажна жилищна сграда, видно от Удостоверение с изх. № 124/28.05.2008г., издадено от ТСУ при Община Петрич, представлява две самостоятелни еднофамилни жилища с отделни стълбища и входове, разположени в северната и южна посока на сградата, ведно с ½ идеална част от приземния етаж, ½ /една втора/ идеална част от таванското помещение на същата жилищна сграда и ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, а по кадастрална карта 100/610 /сто шестстотин и десети/ идеални части от поземлен имот със кадастрален идентификатор 56126.600.317 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, триста и седемнадесет/ със площ по кадастрална карта от 636.00 /шестстотин тридесет и шест/ кв.м., със административен адрес: гр. Петрич ул. „Свобода“ № 17, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /10м/, със съседи по кадастрална карта: поземлени имоти с идентификатори 56126.600.311, 56126.600.316, 56126.600.488, 56126.600.318, ВЕДНО със самостоятелен обект в сграда  56126.600.317.6.2 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, триста и седемнадесет, точка, шест, точка, две/със предназначение – жилище, апартамент, който обект се намира в построената жилищна сграда с идентификатор 56126.600.317.6 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин, точка, триста и седемнадесет, точка, шест/, със площ на самостоятелния обект по кадастрална карта от 50.00 /петдесет/ кв.м., и съседи по кадастрална карта: на същия етаж – няма, под обекта – обект с идентификатор 56126.600.317.6.1 и над обекта – няма.

Борис Исталянов Велинов
РЕГ. № ЧСИ
890
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Благоевград, ул. "Христо Татарчев" №15, ет. 3, ап. 2
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
073 830639
Мобилен телефон
0878 575802
уебсайт
Публикувано на 15 септември 2021 г. в 14:14 часа
Етаж от къща
120.00 кв.м
111 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Гоце Делчев
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 10:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 17:22 часа
Етаж от къща
71.25 кв.м
69 222.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сандански
Адрес
ул. "Пирин" №90-А, ет.2
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 09:00
Публикувано на 29 септември 2021 г. в 10:20 часа
Етаж от къща
90.00 кв.м
58 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Благоевград
Адрес
ул. "Асен Итов" №17
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 08.10.2021 до 08.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.11.2021 09:00
Публикувано на 30 септември 2021 г. в 10:08 часа
Етаж от къща
61.05 кв.м
23 070.17 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Петрич
Адрес
гр.Петрич, ул."Свобода" № 17 А
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 10:30