ТИП СТРОИТЕЛСТВО
ЕПК
ПЛОЩ
1 550.00 кв.м
Населено място
гр. Ловеч
Адрес
Източна промишлена зона, вх. А
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 22.09.2021 до 22.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.10.2021 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.505.28 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД – 18 – 10/17.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със заповед № КД – 14 – 11 – 1096/11.10.2011 г. на началника на СГКК – Ловеч, находящ се в гр. Ловеч, Източна промишлена зона, вх. А, с площ съгласно актуална скица на имота - 1550 кв. м. /хиляда петстотин и петдесет квадратни метра/, а съгласно документ за собственост – нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 72, том V, рег. № 5336, дело № 665/2003 г. при Нотариус № 139 – 1430 кв. м. /хиляда четиристотин и тридесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за шивашка промишленост, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2090020, квартал 2А, парцел XX /двадесет/, при съседи – имоти 43952.505.31, 43952.505.45, 43952.505.29, 43952.505.27, 43952.505.30, ведно с построената върху гореописания имот СГРАДА и идентификатор 43952.505.28.8, със застроена площ от 796 кв. м. /седемстотин деветдесет и шест квадратни метра/, брой етажи: 3 /три/, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор: 43952.505.28.1, 43952.505.28.2, 43952.505.28.3, 43952.505.28.4 и 43952.505.28.5, за която сграда има издадени: Удостоверение № 67/24.10.2008 г. на Община Ловеч за въвеждане в експлоатация на строеж четвърта категория „Реконструкция и преустройство на съществуваща двуетажна производствена сграда с пристрояване и надстрояване с един етаж /трети/ за цех за производство на обувки и магазин за промишлени стоки“ – I-ви етап – Цех за производство на обувки, Заповед № 6/14.05.2013 г. на Главния архитект на Община Ловеч за поправка на името на обекта – неразделна част от Удостоверение № 67/24.10.2008 г. на Община Ловеч за въвеждане в експлоатация, и Акт за приемане на конструкцията – Приложение № 14 /Образец 14/ от 29.03.2010 г. за Строеж: Промяна в инвестиционните намерения за обект „Реконструкция и преустройство на съществуваща двуетажна производствена сграда с пристрояване и надстрояване с един етаж /трети/ за цех за производство на обувки и магазин за промишлени стоки“ – II- етап – Магазин за промишлени стоки.

 

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 2239/20 <br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората – Йордан Василев, тел. 0877 318 733, <br />email: <a href=" [email protected] "> [email protected] </a><

 

 

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 17 август 2021 г. в 16:20 часа
Производствен имот
78 863.00 кв.м
1 352 384.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ябланица
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румен Йорданов Димитров
СРОК
от 19.09.2021 до 19.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2021 14:15
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 13:37 часа
Производствен имот
2 385.00 кв.м
576 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Луковит
Адрес
ул. "Гурко" № 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 03.10.2021 до 03.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.11.2021 14:00
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 13:51 часа
Производствен имот
8 099.00 кв.м
437 024.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Луковит
Адрес
ул. "Христо Ботев" № 39
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 03.10.2021 до 03.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.11.2021 14:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 09:16 часа
Производствен имот
956.00 кв.м
121 248.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дойренци
Адрес
ул. "Тодор Киров" № 35
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 29.09.2021 до 29.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.11.2021 14:00