ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
2
ПЛОЩ
82.00 кв.м
Населено място
гр. Сандански
Адрес
гр. Сандански ул. „Иван Рилски“ №7
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Борис Исталянов Велинов
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 65334.300.407.1.3 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, четиристотин и седем, точка, едно, точка, три/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, който самостоятелен обект се намира в  сграда №1 /едно/, разположена  в поземлен имот с идентификатор №65334.300.407 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, четиристотин и седем/, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед №РД-18-80/11.11.2009година на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Сандански, п.к.2800, ул. „Иван Рилски“ №7 /седем/, етаж 2 /две/, с посочена в документа площ: от няма данни, ниво: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж –няма, под обекта-65334.300.407.1.2, над обекта –65334.300.407.1.4, който имот по документ за собственост представлява:  втори жилищен етаж, находящ се в град Сандански, ул.“ Иван Рилски“ №7 /седем/, с декларирана площ от 82 кв.м. /осемдесет и два квадратни метра/, изграден в западната сграда- калкан в УПИ XI-310 /урегулиран поземлен имот идинадесети, планоснимачен номер триста и десет/ в квартал 15 /петнадесети/ по плана на град Сандански, целият имот с площ 365.00 кв.м./триста шестдесет и пет квадратни метра/, при граници и съседи на имота: от две страни улици, УХИ X /урегулиран поземлен имот десети/ и УПИ УПИ XII /урегулиран поземлен имот дванадесети/ от същия квартал, ведно с приспадащите се идеални части от общите части на сградата.

Борис Исталянов Велинов
РЕГ. № ЧСИ
890
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Благоевград, ул. "Христо Татарчев" №15, ет. 3, ап. 2
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
073 830639
Мобилен телефон
0878 575802
уебсайт
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 13:33 часа
Тристаен апартамент
62.30 кв.м
42 552.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Благоевград
Адрес
гр. Благоевград , кв. „Освобождение“, етаж 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Борис Исталянов Велинов
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 09:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 18:34 часа
Тристаен апартамент
120.00 кв.м
74 220.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
ул. "България" №8
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 17.09.2021 до 18.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2021 13:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 18:35 часа
Тристаен апартамент
70.00 кв.м
44 275.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
ул. "България" №8
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 17.09.2021 до 18.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2021 13:00
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 18:37 часа
Тристаен апартамент
70.00 кв.м
44 275.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
ул. "България" №8
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 17.09.2021 до 18.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2021 13:00