ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Етаж
7
ПЛОЩ
79.60 кв.м
Населено място
гр. Ловеч
Адрес
ж.к. "Здравец", бл. 202, вх. А
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 29.09.2021 до 29.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.11.2021 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

АПАРТАМЕНТ № 20 (двадесет) в град Ловеч, жилищен комплекс „Здравец“, блок 202 (двеста и две), вход „А“, на VII (седми) етаж, със застроена площ 79.60 (седемдесет и девет цяло и шестдесет стотни) квадратни метра, състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня и тоалетна, при граници и съседи: апартамент на Вътко Вътков, от две страни – двор, апартамент на Иван Талев, апартамент на Стоян Вълчев, апартамент на Христо Киров, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 19 (деветнадесет) със светла площ 3.90 (три цяло и деветнадесет стотни) квадратни метра, при граници и съседи: от три страни – коридор, избено помещение на Пейчо Чернев, заедно с припадащите се 0.919% (нула цяло деветстотин и деветнадесет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху урегулиран поземлен имот I (първи) в квартал 3 (три) по действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ж.к. „Здравец“, гр. Ловеч, който имот съгласно схема на самостоятелен обект в сграда, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Ловеч, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 43952.503.73.10.18 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и три, точка, седемдесет и три, точка, десет, точка, осемнадесет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Ловеч, п.к. 5500 (пет хиляди и петстотин), община Ловеч, област Ловеч, жилищен комплекс „Здравец“, блок 202 (двеста и две) вх. А, етаж 7 (седем), апартамент 20 (двадесет), самостоятелният обект се намира в сграда № 10 (десет), разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.503.73 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и три, точка, седемдесет и три), предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 79.60 (седемдесет и девет цяло и шестдесет стотни) квадратни метра, прилежащи части: избено помещение № 19 (деветнадесет) и 0.919 % (нула цяло деветстотин и деветнадесет хилядни процента) идеални части от общите части на сградата, ниво: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 43952.503.73.10.19 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и три, точка, седемдесет и три, точка, десет, точка, деветнадесет), под обекта – 43952.503.73.10.15 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и три, точка, седемдесет и три, точка, десет, точка, петнадесет), над обекта – 43952.503.73.10.21 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и три, точка, седемдесет и три, точка, десет, точка, двадесет и едно), стар идентификатор: няма.

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 902/21 <br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663, <br />email: <a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></str

ong>

 

 

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 25 октомври 2021 г. в 09:06 часа
Тристаен апартамент
83.28 кв.м
30 186.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ловеч
Адрес
ул. "Подп. Алексндър Кусеев" № 9, вх. Б, ет. 4, ап. 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 03.11.2021 до 03.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.12.2021 14:00