ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1,2
ПЛОЩ
116.87 кв.м
Населено място
с. Влахово
Адрес
ул. "2-ра"
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 24.10.2021 до 24.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.11.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 11572.933.57.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Влахово, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300- 5- 66/ 11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Влахово, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „2-ра“, с предназначение: жилище, апартамент, с площ от 116.87 (сто и шестнадесет цяло и осемдесет и седем стотни) кв.м., със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- СОС с идентификатор 11572.933.57.1.1, над обекта- СОС с идентификатор 11572.933.57.1.3, ВЕДНО с ½ (една втора) идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 11572.933.57.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Влахово, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300- 5- 66/ 11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Влахово, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „2-ра“, с предназначение: жилище, апартамент, с площ от 92.27 (деветдесет и две цяло и двадесет и седем стотни) кв.м., със съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- няма, над обекта- СОС с идентификатор 11572.933.57.1.2, които самостоятелни обекти представляват съответно ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ и СУТЕРЕНЕН ЕТАЖ от триетажна сграда с идентификатор 11572.933.57.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Влахово, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300- 5- 66/ 11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Влахово, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „2-ра“, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, с площ от 94 (деветдесет и четири) кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 11572.933.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Влахово, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300- 5- 66/ 11.10.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: с. Влахово, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „2-ра“, с площ от 745 (седемстотин четиридесет и пет) кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, със съседи- поземлени имоти с идентификатори 67653.300.669, 11572.933.56, 11572.933.58, 11572.933.232, 67653.301.406, 67653.871.1, ВЕДНО с 1/2 идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.4, офис 4, Бизнес център - Смолян
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 17 септември 2021 г. в 17:30 часа
Етаж от къща
144.00 кв.м
29 988.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Козарка
Адрес
с. Козарка, общ. Неделино
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Тодор Стефанов Витанов
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 11 октомври 2021 г. в 10:46 часа
Етаж от къща
91.00 кв.м
47 462.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Момчиловци
Адрес
с. Момчиловци, ул. "Бор" № 4, ет. 1, общ. Смолян, обл. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Здравка Костадинова Тонева
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 10:00