ПЛОЩ
11 998.00 кв.м
Населено място
с. Проглед
Адрес
к.к. ПАМПОРОВО
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 16.10.2021 до 16.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.11.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58517.102.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-1/20.01.2006 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, като последното изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо имота е от 10.12.2012 г., с площ от 11 998 кв.м. (единадесет хиляди деветстотин деветдесет и осем квадратни метра), находящ се на адрес: с. Проглед, общ. Чепеларе, обл. Смолян, к.к. Пампорово, трайно предназначение на територията: Урбанизарана, начин на трайно ползване: За друг вид обществен обект, комплекс, при съседи: 58517.102.65, 58517.102.62, 58517.102.29, 58517.102.30, 58517.102.31, 58517.102.32, 58517.102.34, 58517.102.83, 58517.102.82.

 

ЗАБЕЛЕЖКА! Разположената в гореописания недвижим имот, хотелска сграда в недовършен вид, не представлява предмет на настоящата публична продан. В имота са съществували и две временни сгради, които са премахнати.

 

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.4, офис 4, Бизнес център - Смолян
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 09:14 часа
Парцел
784.00 кв.м
90 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:30
Публикувано на 27 септември 2021 г. в 14:03 часа
Парцел
2 451.00 кв.м
21 612.96 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стойките
Адрес
общ. Смолян, обл. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 24.10.2021 до 24.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.11.2021 10:00
Публикувано на 5 октомври 2021 г. в 09:46 часа
Парцел
498.00 кв.м
3 417.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Чепеларе
Адрес
1/4 ид.ч. само от поземлен имот находящ се на ул. Христо Ботев 26
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 16.10.2021 до 16.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.11.2021 10:00
Публикувано на 14 октомври 2021 г. в 08:34 часа
Парцел
1 915.00 кв.м
105 708.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Тодор Стефанов Витанов
СРОК
от 15.10.2021 до 15.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.11.2021 15:00