ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
70.95 кв.м
Населено място
гр. Варна
Адрес
УЛ. ЛЮБОВ 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 09:40
ОПИСАНИЕ

Изпълнително дело №: 20117110400269

Изходящ №: 20359 / 24.08.2021 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  20.09.2021 г. до 20.10.2021 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 20.10.2021 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото КРАСИМИР ИВАНОВ ШУШУТЕВ и МАРИЯ КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА, в полза на КОЛЕКТ БГ АД /ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ - СВЕТИ ГЕОРГИ ГРУП ЕАД/ по изп.дело № 20117110400269 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно:

Недвижим имот, находящ се в изградена до степен "груб строеж" масивна сграда на три етажа в гр. Варна, област Варна, ул. "Любов" № 21 /двадесет и едно/, а именно ПЪРВИ /ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ/ със застроена площ от 70.95 /седемдесет цяло и деведесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от входно антре, дневна с кухненски тракт, баня-тоалет и умивалня, съставляващ обект с идентификатор № 10135.3515.272.1.2 /едно нула едно три пет точка три пет едно пет точка две седем две точка едно точка две/, попадащ в сграда № 1 /едно/ в поземлен имот с идентификатор № 10135.3515.272 /едно нула едно три пет точка три пет едно пет точка две седем две/, при граници съгласно предходен документ за собственост: стълбищна клетка за втори етаж, двор, сутерен и втори етаж, и съседи съгласно схема: на същия етаж - няма, отдолу - обект № 10135.3515.272.1.1, отгоре - обект № 10135.3515.272.1.3, ведно със съответния процент ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, цялото с площ от 150 /сто и петдесет/ кв.м. съставляващо бивш УПИ № ІІ-440 /две римско - четиристотин и четиридесет/ в кв. 25 /двадесет и пет/ по плана на 16-ти /шестнадесети/ микрорайон на гр.Варна.

Имотът е ипотекиран в полза на конституирания въз основа на сключен договор за прехвърляне на вземания взискател КОЛЕКТ БГ АД /ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ - СВЕТИ ГЕОРГИ ГРУП ЕАД/ за сумата в размер на 63 000 /шестдесет и три хиляди/ евро въз основа на учредена договорна ипотека с дв.вх.рег. № 23933/20.08.2008 г., акт № 192, том 20/2008 г., подновена с акт с дв.вх.рег. № 20032/30.07.2018 г., акт № 289, том 15/2018 г., и има вписани възбрана с дв.вх.рег. № 6205/31.03.2011 г., акт № 30, том 3/2011 г. по изп. дело/а.

На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  24 264.00 лв. (двадесет и четири хиляди двеста шестдесет и четири) лева.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  20.09.2021 г. до 20.10.2021 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  20.09.2021 г. до 20.10.2021 г.,  по местонахождение на имота.

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, IBAN BG23 BPBI 7945 1064 2616 03, BIC код BPBIBGSF, по изп.дело 20117110400269.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  20.09.2021 г. до 20.10.2021 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение.

Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни.

За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

На 21.10.2021 г. от 09.40 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Правилника за Вписванията, ако имотът попада в административен район, който е кадастриран, в Постановлението за възлагане недвижимят имот се описва съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР и към него се прилага скица-копие от КК на района, в който се намира. В случай, че описаният по-горе недвижим имот не е заснет/е заснет и съответно нанесен неправилно в КК и по настоящата продан бъде обявен купувач, и към момента на издаването на постановлението за възлагане, длъжникът в качеството му на собственик не е провел процедура по правилното заснемане и нанасяне на имота в кадастралната карта, купувачът ще трябва да инициира и проведе посочената процедура по изправяне на непълноти и грешки за своя сметка, преди вписването на възлагателното постановление.

 

 

 

Даниела Здравкова Петрова-Янкова
РЕГ. № ЧСИ
711
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 645900
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 13:27 часа
Двустаен апартамент
39.18 кв.м
24 100.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
жк. Владислав Варненчик бл. 33
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 15:15
Публикувано на 17 септември 2021 г. в 08:42 часа
Двустаен апартамент
60.57 кв.м
56 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
УЛ. ГОРНА СТУДЕНА, БЛ 5А , ВХ А ЕТ 5 АП 10
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 09:50
Публикувано на 17 септември 2021 г. в 15:57 часа
Двустаен апартамент
92.78 кв.м
30 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бяла
Адрес
ЗВКО "СТОЯН КУРУ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Георгиев
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 11:00
Публикувано на 28 септември 2021 г. в 10:40 часа
Двустаен апартамент
59.69 кв.м
62 289.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 09:00