ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Етаж
5
ПЛОЩ
60.57 кв.м
Населено място
гр. Варна
Квартал
Аспарухово
Адрес
УЛ. ГОРНА СТУДЕНА, БЛ 5А , ВХ А ЕТ 5 АП 10
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 09:50
ОПИСАНИЕ

Изпълнително дело №: 20207110400821

Изходящ №: 20371 / 24.08.2021 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  20.09.2021 г. до 20.10.2021 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 20.10.2021 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ХАКЪ МЕХМЕД ХАКЪ и АЙДЖАН АЙДЪН ХАКЪ, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20207110400821 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно:

Недвижим имот находящ се в гр.Варна, община Варна, област Варна, в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.5502.184 /едно нула едно три пет точка пет пет нула две точка едно осем четири/, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, с идентификатор на обекта 10135.5502.184.1.10 /едно нула едно три пет точка пет пет нула две точка едно осем четири точка едно точка едно нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, одобрени със заповед РД-18-73/23.06.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на обекта, съгласно схема: гр.Варна, ул.“Горна Студена“, блок 5А /пет "а"/, вход "А", етаж 5 /пет/, апартамент № 10 /десет/ и с административен адрес, съгласно удостоверение от Община Варна, район Аспарухово: гр.Варна, ул.“Горна Студена“ блок 5 /пет/, вход А, етаж 5 /пет/, с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива - 1 /едно/, с площ посочена в приложена схема и в документа за собственост 60,57 /шестдесет цяло и петдесет и седем стотни/ квадратни метра, при граници, съседни самостоятелни обекти в сградата, както следва: на същия етаж – 10135.5502.184.1.9, под обекта – 10135.5502.184.1.8, над обекта - няма, който самостоятелен обект е описан в документите за собственост като: АПАРТАМЕНТ № 10 /десет/, разположен на петия етаж на сградата в гр.Варна, жилищен блок 5 /пет/, вход "А", състоящ се от две стаи, кухня, баня-тоалет, коридор и два балкона, при граници: коридор, апартамент № 9, тревна площ, заедно със следните прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с полезна площ 7,20 /седем цяло и двадесет стотни/ квадратни метра, при граници, посочени в документа за собственост: коридор, изба на апартамент № 6, вход "Б", изба на апартамент № 7, както и 3.9901 % /три цяло девет хиляди деветстотин и една десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена.

Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 68 500,00 /шестдесет и осем хиляди и петстотин/ лева въз основа на учредена договорна ипотека с дв.вх.рег. № 34506/29.12.2016 г., акт № 60, том 11/2016 г., и има вписани възбрана/и с дв.вх.рег. № 21753/08.09.2020 г., акт № 117, том 9/2020 г. по изп. дело/а.

На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  56 000.00 лв. (петдесет и шест хиляди) лева.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  20.09.2021 г. до 20.10.2021 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  20.09.2021 г. до 20.10.2021 г.,  след предварителна уговорка с длъжника.

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20207110400821.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  20.09.2021 г. до 20.10.2021 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение.

Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни.

За търговските дружества, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

На 21.10.2021 г. от 09.50 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Правилника за Вписванията, ако имотът попада в административен район, който е кадастриран, в Постановлението за възлагане недвижимят имот се описва съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР и към него се прилага скица-копие от КК на района, в който се намира. В случай, че описаният по-горе недвижим имот не е заснет/е заснет и съответно нанесен неправилно в КК и по настоящата продан бъде обявен купувач, и към момента на издаването на постановлението за възлагане, длъжникът в качеството му на собственик не е провел процедура по правилното заснемане и нанасяне на имота в кадастралната карта, купувачът ще трябва да инициира и проведе посочената процедура по изправяне на непълноти и грешки за своя сметка, преди вписването на възлагателното постановление.

 

 

Даниела Здравкова Петрова-Янкова
РЕГ. № ЧСИ
711
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 645900
Публикувано на 16 септември 2021 г. в 13:27 часа
Двустаен апартамент
39.18 кв.м
24 100.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
жк. Владислав Варненчик бл. 33
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 15:15
Публикувано на 17 септември 2021 г. в 08:40 часа
Двустаен апартамент
70.95 кв.м
24 264.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
УЛ. ЛЮБОВ 21
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 09:40
Публикувано на 17 септември 2021 г. в 15:57 часа
Двустаен апартамент
92.78 кв.м
30 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бяла
Адрес
ЗВКО "СТОЯН КУРУ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Георгиев
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 11:00
Публикувано на 28 септември 2021 г. в 10:40 часа
Двустаен апартамент
59.69 кв.м
62 289.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 01.10.2021 до 01.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.11.2021 09:00