ПЛОЩ
4 000.00 кв.м
Населено място
гр. Варна
Район
М-СТ ПОД КУРИЯТА
Квартал
Владислав Варненчик
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 09:30
ОПИСАНИЕ

Изпълнително дело №: 20167110400874

Изходящ №: 20351 / 24.08.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  20.09.2021 г. до 20.10.2021 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 20.10.2021 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ЯНИЦА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА, в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по изп.дело № 20167110400874 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно:

4000 /четири хиляди/ квадратни метра идеални части от следния съсобствен недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 10135.4061.11 /десет хиляди сто тридесет и пет точка четири хиляди и шестдесет и едно точка единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-30/19.06.2007 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, изменен със Заповед КД-14-03-404/14.04.2010 г. на Началник на СГКК-Варна, находящ се в град Варна, община Варна, област Варненска, район "Владислав Варненчик", местност "ПОД КУРИЯТА", целия с площ от 25000 /двадесет и пет хиляди/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводствена гора, със стар идентификатор: част от имот № 061002 /нула шестдесет и една хиляди и две/, при граници по скица: съседни имоти с идентификатори: 10135.406.1, 10135.4061.10, 10135.4061.9, 10135.4062.50, 10135.4062.51, 10135.4061.3, 10135.4061.12, 10135.4061.2.

Върху имота има наложена възбрана с дв.вх.рег. № 3720/22.02.2017 г., акт № 242, том 2/2017 г., по изпълнителното дело.

На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  13 847.04 лв. (тринадесет хиляди осемстотин четиридесет и седем лева и четири стотинки) лева.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  20.09.2021 г. до 20.10.2021 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  20.09.2021 г. до 20.10.2021 г.,  по местонахождение на имота.

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN BG34 UNCR 7000 1520 1276 83, BIC код UNCRBGSF, по изп.дело 20167110400874.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  20.09.2021 г. до 20.10.2021 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение.

Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни.

За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

На 21.10.2021 г. от 09.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Правилника за Вписванията, ако имотът попада в административен район, който е кадастриран, в Постановлението за възлагане недвижимят имот се описва съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР и към него се прилага скица-копие от КК на района, в който се намира. В случай, че описаният по-горе недвижим имот не е заснет/е заснет и съответно нанесен неправилно в КК и по настоящата продан бъде обявен купувач, и към момента на издаването на постановлението за възлагане, длъжникът в качеството му на собственик не е провел процедура по правилното заснемане и нанасяне на имота в кадастралната карта, купувачът ще трябва да инициира и проведе посочената процедура по изправяне на непълноти и грешки за своя сметка, преди вписването на възлагателното постановление.

 

 

Даниела Здравкова Петрова-Янкова
РЕГ. № ЧСИ
711
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 645900
Публикувано на 18 август 2021 г. в 12:41 часа
Парцел
4 000.00 кв.м
28 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Константиново
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.10.2021 до 15.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.11.2021 10:00
Публикувано на 2 септември 2021 г. в 12:00 часа
Парцел
675.00 кв.м
46 658.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Куманово
Адрес
с. Куманово
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 13:00
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 11:15 часа
Парцел
41 004.00 кв.м
64 950.30 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Николаевка
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 13.11.2021 до 13.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.12.2021 11:00
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 11:24 часа
Парцел
822.00 кв.м
9 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кичево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:10