ПЛОЩ
16 805.00 кв.м
Населено място
гр. Русе
Адрес
ИД 628/2018г. - гр. Русе, местност МЕРАТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 ОБЯВЛЕНИЕ

10884 / 15.09.2021

Изпълнително дело №: 20188330400628

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, че от 04.10.2021 г. до 04.11.2021 г. в съдебна зала на Русенски Районен съд ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на АЙ ЕР СЪРВИСИЗ ЕООД , а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.268.47 /шест три четири две седем точка две шест осем точка четири седем/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, в местността „МЕРАТА“, с площ 16 805 кв.м. /шестнадесет хиляди осемстотин и пет квадратни метра/, а съгласно удостоверение за декларирани данни с площ 16 801 кв.м. /шестнадесет хиляди осемстотин и един квадратни дециметра/. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Съседи: 63427.268.8, 63427.268.16, 63427.268.29, 63427.268.19, 63427.268.48, 63427.268.39.

  НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 228 000.00 лв.

 

учредена Договорна ипотека в полза на С.Г. ГРУП ЕАД; вписани Възбрани в полза на С.Г. ГРУП ЕАД, Юробанк България АД, Община Русе; учреден Залог в полза на Дитрих Брос Дивелопментс, като същият не е подновен след изтичане на петгодишния срок, съгласно справка ЦРОЗ

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжата. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01, BIC: CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Русенски районен съд.  

Проданта приключва в края на работното време на съда на 04.11.2021 г., участвалите в публичната продан на 05.11.2021 г. в 10:00:00 ч. трябва да се явят в заседателна зала № 10  в Русенски районен съд за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък. Районен съд Русе запазва правото си на промяна на залата за провеждане на проданта.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 8 септември 2021 г. в 14:36 часа
Парцел
1 020.00 кв.м
6 552.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
местност Под Левента
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветанка Стойчева Георгиева
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 09:00
Публикувано на 9 септември 2021 г. в 18:10 часа
Парцел
1 300.00 кв.м
17 420.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Червена вода
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 09:00
Публикувано на 17 септември 2021 г. в 09:26 часа
Парцел
2 333.00 кв.м
67.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарна
Адрес
ИД 215/2017г. - с. Кошарна, местност ГОЛЯМАТА ГОРА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 10:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 11:44 часа
Парцел
1 822.00 кв.м
121 648.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
гр. Русе, кв. Дружба-3, бул. Гоце Делчев № 35
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 09:00