ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
98.07 кв.м
Населено място
гр. Добрич
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 /една втора/ идеална част от ПЪРВИ ЕТАЖ, преустроен съгласно Разрешение за строеж №491/08.10.1992 г. на Община Добрич и одобрен проект за "Преустройство на част от съществуващо масивно жилище в кафе - аператив", разрешен за ползване с Разрешение за ползване №45/12.01.1996 г., включващ за с барплот с 9 места, 2 зали с 30 места, 2 склада, подготвително и санитарни помещения, функциониращ като "Снек - бар "Регал", който първи етаж е с площ от 196.15 /сто деветдесет и шест цяло и петнадесет стотни/ кв.м., на двуетажна сграда, която сграда съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич е с идентификатор 72624.623.477.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, четири, седем, седем, точка, едно/ със застроена площ от 179 /сто седемдесет и девет/ кв.м., а по документ за собственост - масивна двуетажна сграда с разгъната застроена площ от 383.52 /триста осемдесет и три цяло петдесет и две стотни/ кв.м., ведно със съответната 1/2 /една втора/ идеална част от изградената към търговската площ Лятна тераса с търговско предназначение с площ от 130 /сто и тридесет/ кв.м. със 100 броя места за хранене, изградена при граници: на север - сграда, на изток - ул. "Йордан Йовков", на юг - имот с идентификатор 72624.623.1119, в Поземлен имот, находящ се в гр. Добрич, ул. "Йордан Йовков" №1, с идентификатор 72624.623.477 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, три, точка, четири, седем, седем/ по кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-15/12.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед №КД-14-08-Д-823/15.07.2008 г. на Началника на СГКК - гр. Добрич, целият площ от 480 /четиристотин и осемдесет/ кв.м. по акт за собственост, а по скица - с площ от 433 /четиристотин тридесет и три/ кв.м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10м./, при съседи: 72624.623.9506, 72624.623.9515, 72624.623.332, 72624.623.476, ведно със съответната част Избено помещение с площ от 89.50 /осемдесет и девет цяло и петдесет стотни/ кв.м. на сградата с идентификатор 72624.623.477.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, и ведно със съответната част от общите части на сградата и върху 410 /четиристотин и десет/ кв.м. идеална част от поземления имот, върху който е построена сградата. 
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана , вписана в СВ - гр. Добрич, акт №108, том 1, дв.вх.рег.№1428/12.02.2014 г., Възбрана, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №144, том 3, дв.вх.рег.№9532/09.10.2015 г., Възбрана, вписана в СВ - гр. Добрич, акт №115, том 1, дв.вх.рег.№1392/22.02.2018 г. 

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 10 септември 2021 г. в 15:20 часа
Търговски имот
28.00 кв.м
27 216.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Кирил и Методий №55, ет.1
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 05.10.2021 до 05.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.11.2021 09:00
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 08:51 часа
Търговски имот
59.00 кв.м
39 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 09:00
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 09:56 часа
Търговски имот
495.00 кв.м
198 072.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Балчик
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 09:00