ПЛОЩ
1 666.66 кв.м
Населено място
с. Оброчище
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 04.10.2021 до 04.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/6 (една шеста) идеална част от недвижим имот, находящ се в село Оброчище, община Балчик, област Добрич, с площ 10,000дка (десет декара) с идентификатор 53120.221.12 (пет, три, едно, две, нула, точка, две, две, едно, точка, едно, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Оброчище, одобрени със Заповед № РД-300-5-82/03.10.2003г. на Изп. Директор на АГКК, номер по предходен план - 221012, с предназначение - земеделска земя, начин на трайно ползване - НИВА, ІІІ (трета) категория, в местността "ДЮЗА" в землището на с. Оброчище, при граници и съседи: 53120.221.11, 53120.221.24, 53120.221.25,53120.221.13, 53120.221.45. 
 Описание: Имотът е разположен на почти равен терен, с малка денивелация. Има правилна правоъгълна форма, издължен в посока север/юг, среден за масива. Достъпът е по полски път от северу жоткъм късата страна на имота. Граничи от всички страни с обработваеми земеделски земи.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Балчик: възбрана № 87, том 1,дв. вх. рег. № 720/27.04.2010г. 

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 24 август 2021 г. в 11:47 часа
Земеделска земя
7 000.00 кв.м
14 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Орляк
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 09:00
Публикувано на 9 септември 2021 г. в 08:40 часа
Земеделска земя
4 779.00 кв.м
8 736.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Камен бряг
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 11:00
Публикувано на 10 септември 2021 г. в 09:22 часа
Земеделска земя
500.00 кв.м
2 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Царичино
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 21.09.2021 до 21.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2021 09:00
Публикувано на 10 септември 2021 г. в 10:07 часа
Земеделска земя
45 004.00 кв.м
63 216.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Плачидол
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 26.10.2021 до 26.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.11.2021 08:00