ПЛОЩ
2 542.00 кв.м
Населено място
с. Драгойново
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмила Тодорова Мурджанова
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 201005 по КВС на землището на с.Драгойново, общ. Първомай, обл.Пловдив, с ЕКАТТЕ 23385, местността ТУРСКО ГРОБЕ, с начин на трайно ползване-СТОПАНСКИ ДВОР с площ от 2,542 дка, който имот е идентичен(видно от удостоверение изх.№ 12506-2/04.03.2015 на ОСЗ Първомай) с парцел №V от кв.1 по кадастралния и регулационен план на Стопански двор № 1 на с.Драгойново от 1994г., ведно с построената на него сграда-склад за зърнени храни с идент.№ 23385201005001, със застроена площ от 515 кв.м., съгласно скица № ф00992/08.04.2013г, презаверена на 03.02.2015г от ОСЗ Първомай, идентична(видно от удостоверениеизх.№ 12523-1/05.03.2015г на ОСЗ Първомай) със сграда-склад за зърно, описан в нот.акт за покупко продажба, вписан в АВ-СВ Първомай с вх.№ 2232, под акт № 133,т. ІХ,д.№ 1583/2011 с площ от 525кв.м.,  и нот.акт за покупко-продажба вписан с акт № 68, том 2/10,03,2015г., при граници и съседи: имот № 201006 стопански двор на Димитър Иванов Ставрев, имот № 201015 стопански двор на Държавен поземлен фонд МЗХ, имот № 052001 пасище с храсти на Община Първомай, имот № 201003 стопански двор на Държавен поземлен фонд-МЗХ, имот № 201004 стопански двор на Димитър Иванов Ставрев и кад.№ 201026 полски път на Община Първомай, който имот е образуван от имот № 300002

Людмила Тодорова Мурджанова
РЕГ. № ЧСИ
819
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 18, ет.1 офиси № 1 и 2
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 624161
Мобилен телефон
0889987299
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 11:53 часа
Други
670.00 кв.м
201 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Войнягово
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмила Тодорова Мурджанова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 14:00
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 11:55 часа
Други
755.00 кв.м
228 124.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Войнягово
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмила Тодорова Мурджанова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:00
Публикувано на 29 септември 2021 г. в 12:19 часа
Други
7 660.00 кв.м
613 851.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмила Тодорова Мурджанова
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 14:00
Публикувано на 12 октомври 2021 г. в 11:22 часа
Други
95.26 кв.м
137 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмила Тодорова Мурджанова
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 14:00