ПЛОЩ
2 820.00 кв.м
Населено място
гр. Шумен
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Стефанов Русев
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

НИВА с площ от 2,820 дка (два декара осемстотин и двадесет кв.м.), шеста категория, в местността СУСУРЛУКА, съставляваща имот № 057016 (петдесет и седем хиляди и шестнадесет) по плана за земеразделяне на землището на гр. Шумен, ЕКАТТЕ 83510, при граници и съседи: имот № 057021 - нива на Трифон Киров Георгиев, имот № 000982 - полски път за стопанисване на общината, имот № 057015 - нива на Александър Петров Стоев, имот № 057020 - полски път за стопанисване от общината, а съгласно кадастралната карта на града, представлява: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 83510.57.16 (осем три пет едно нула точка пет седем точка едно шест), находящ се в гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен; Адрес на поземления имот: местност Сусурлука. Площ: 2819.00 (две хиляди осемстотин и деветнадесет) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: 6 /шеста/. Съседи: 83510.67.21, 83510.57.20, 83510.57.15, 83510.3.91.

Росен Стефанов Русев
РЕГ. № ЧСИ
931
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул. Съединение №111, ет. 2
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 984127
Мобилен телефон
0878156786
Публикувано на 7 октомври 2021 г. в 13:57 часа
Земеделски имот
165 076.00 кв.м
406 706.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Писарево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Стефанов Русев
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 10:15