ПЛОЩ
3 804.00 кв.м
Населено място
гр. Аксаково
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 20.09.2021 до 20.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.10.2021 10:40
ОПИСАНИЕ

Изпълнително дело №: 20137110400008

Изходящ №: 22328 / 14.09.2021 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Подписаната Милица Дикова ПЧСИ при Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  20.09.2021 г. до 20.10.2021 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 20.10.2021 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ПРАЙМ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТС ООД, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20137110400008 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно:

Поземлен имот № 032040 /нула тридесет и две хиляди и четиридесет/ с идентификатор 00182.32.40 /нула нула едно осем две точка три две точка четири нула/ с площ 3804 /три хиляди осемстотин и четири/ кв.м., в местност "Топръклък", землището на град Аксаково, община Аксаково, област Варна, ЕКАТТЕ 00182, с трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята – пета, който имот е образуван от имоти 032021 /нула тридесет и две хиляди нула двадесет и едно/, при граници и съседи по документ за собсвеност: ПИ № 032041 - Нива - на Димитър Добрев Атанасов, ПИ № 032020 - Нива - насл.на Павлин Иванов Янев, ПИ № 000143 - Полски път - Община Аксаково, ПИ № 032044 - Нива на Петко Панайотов Петков, ПИ № 0032043 - Нива на Димитър Панайотов Петков, ПИ № 032029 - Нива на Георги Костадинов Николов, ПИ № 032028 - Нива на "Телебилд" ООД и др., ПИ № 032027 - Нива на насл.на Недка Ламбова Трендафилова, а по кадастрална скица при съседи: 00182.32.41, 00182.32.27, 00182.32.28, 00182.32.29, 00182.32.43, 00182.32.44, 00182.32.143, 00182.32.20.

Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 1 850 000 /един милион осемстотин и петдесет хиляди/ евро въз основа на учредени договорна ипотека с дв.вх.рег. № 24092/21.08.2008 г., акт № 26, том 21/2008 г., подновена с акт с дв.вх.рег. № 21360/09.08.2018 г., акт № 248, том 16/2018 г. и договорна ипотека с дв.вх.рег. № 12786/16.06.2011 г., акт № 3, том 5/2011 г. и има вписани възбрана/и с дв.вх.рег. № 11620/04.06.2013 г., акт № 69, том 6/2013 г. по изп. дело/а.

На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  43 040.00 лв. (четиридесет и три хиляди и четиридесет) лева.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 53-55 ет. 5, офис 507 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  20.09.2021 г. до 20.10.2021 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  20.09.2021 г. до 20.10.2021 г.,  по местонахождение на имота.

Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20137110400008.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  20.09.2021 г. до 20.10.2021 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър.

Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение.

Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни.

За търговските дружества, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

На 21.10.2021 г. от 10.40 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от Правилника за Вписванията, ако имотът попада в административен район, който е кадастриран, в Постановлението за възлагане недвижимят имот се описва съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР и към него се прилага скица-копие от КК на района, в който се намира. В случай, че описаният по-горе недвижим имот не е заснет/е заснет и съответно нанесен неправилно в КК и по настоящата продан бъде обявен купувач, и към момента на издаването на постановлението за възлагане, длъжникът в качеството му на собственик не е провел процедура по правилното заснемане и нанасяне на имота в кадастралната карта, купувачът ще трябва да инициира и проведе посочената процедура по изправяне на непълноти и грешки за своя сметка, преди вписването на възлагателното постановление.

 

 

Даниела Здравкова Петрова-Янкова
РЕГ. № ЧСИ
711
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" 53-55, ет.5, офис 507
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 645900
Публикувано на 18 август 2021 г. в 12:41 часа
Парцел
4 000.00 кв.м
28 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Константиново
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.10.2021 до 15.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.11.2021 10:00
Публикувано на 2 септември 2021 г. в 12:00 часа
Парцел
675.00 кв.м
46 658.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Куманово
Адрес
с. Куманово
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 13:00
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 11:15 часа
Парцел
41 004.00 кв.м
64 950.30 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Николаевка
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 13.11.2021 до 13.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.12.2021 11:00
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 11:24 часа
Парцел
822.00 кв.м
9 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кичево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 10:10