ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
414.00 кв.м
Населено място
гр. Смолян
Адрес
предмет на публичната продан е 1/2 идеална част от сградата, находяща се в к.к. Езерата, бл.F
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 17.10.2021 до 17.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.11.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ (една-втора) идеална част от ЗАСТРОЕН И НЕЗАСТРОЕН ТЕРЕН, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.41.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1360 кв. м. (хиляда триста и шестдесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, адрес на поземления имот: гр. Смолян, к.к. Езерата, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: поземлени имоти с идентификатори 67653.41.24, 67653.41.311, 67653.449.387, ВЕДНО с ½ (една-втора) идеална част от построената в имота ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 67653.41.22.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 414 кв.м. (четиристотин и четиринадесет квадратни метра), с предназначение: Апартаментен хотел, адрес на сградата: гр. Смолян, к.к. Езерата, бл.F, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян.

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.4, офис 4, Бизнес център - Смолян
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 13 септември 2021 г. в 09:56 часа
Хотел
610.00 кв.м
312 610.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смолян
Адрес
ул. Атанас Беров
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 09:30