ПЛОЩ
31.00 кв.м
Населено място
с. Каменяк
Адрес
Стопански двор
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 09.10.2021 до 09.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.11.2021 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

По данни от нот.акт за покупко-продажба, представлява: МАСВНА СГРАДА ГСМ-бензиностанция,находяща се в Стопански двор на с.Каменяк, общ.Хитрино, обл.Шумен със застроена площ от 31 кв.м./тридесет и един кв.м./.Към сградата се включват дв цистерн за гориво по 3 тона /три тона/, цистерна за гориво 9 тона /девет тона/, бензиноколонка тип 750 /11 №61101,1983/. Сградата е построена с отстъпно право на строеж в държавен имот № 000278 по плана на Стопански двор на с.Каменяк, общ.Хитрино, обл.Шумен с площ от 2.474 /два декара четиристотин седемдесет и четири ара/, категория на земята при неполивни условия – девета, в местността „Под линията”, при съседни имоти: №000171-пасище, мера-земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, а по данни на КККР - ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор № 35969.47.278.1 / три, пет, девет, шест, девет точка четири, седем точка две, седем, осем точка едно/ с площ 31,00 кв.м./тридесет и един кв.м./ разположен в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 35969.47.278 / три, пет, девет, шест, девет точка четири, седем точка две, седем, осем точка едно/ с площ 2 475.00 кв.м./две хиляди четеристотин седемдесет и пет кв.м./, находящ се в земеделската територия на с.Каменяк, общ.Хитрино, обл.Шумен в местност „Под линията” с НТП За стопански двор, девета категория, като земята е държвна частна собственост, при съседи: поземлен имот с идентификатор № 35969.47.171, Заповед за одобрение № РД-18-402/07.06.2019г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК.

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 17 септември 2021 г. в 13:30 часа
Бензиностанция
1 395.00 кв.м
8 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Янково
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 09.10.2021 до 09.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.11.2021 09:00