ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
921.00 кв.м
Населено място
с. Проглед
Адрес
Недвижими имоти - самостоятелни обекти, всички находящи се в изградената в груб строеж сграда „База за отдих „Родопи Даймънд I", находяща се в к.к. ПАМПОРОВО
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 16.10.2021 до 16.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.11.2021 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижими имоти - самостоятелни обекти, всички находящи се в изградената в груб строеж в сграда „База за отдих „Родопи Даймънд" I цялостно за тела „А", „В" и „С", построена съгласно Разрешение за строеж № 18 от 27.03.200бг. и Разрешение за строеж № 22 от 27.03.2007г., находяща се в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, находящ се в с. Проглед, ЕКАТТЕ 58517, общ. Чепеларе, обл. Смолян по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД - 18 - 1 / 20.01.2006г. на Изпълнителния директор на АК - Смолян, с административен адрес: с. Проглед, п.к. 4871 Пампорово с площ на поземления имот 11,997 дка кв. м. с трайно предназначение урбанизирана теротия, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, копмлекс, при съседи на имота: 102.29, 102.30, 102.31, 102.32, 102.34, 102.27, 102.65, 102.62, 102.65, който поземлен имот съгласно удостоверение № 606 / 05.02.2008г. на СГКК - гр. Смолян е стар идентификатор УПИ VII - 96 - База за отдих в кв. 1 по плана на к.к. Пампорово, з-ще с. Проглед, общ. Чепеларе с идентификатор на сградата, в която попадат самостоятелните обекти 58517.102.33.1, а именно:

 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.7, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. - 2, an. 1 А/едно буква „А"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 64,11 /шестдесет и четири цяло и единадесет стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.8, под обекта:58517.102.33.1.6, над обекта: 58517.102.33.1.38 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № 1 А/едно буква „А"/, разположен във вход „А" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 64,11 квадратни метра, състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна и тераса при граници на апартамента: коридор, апартамент 1 Б с идентификационен номер 58517.102.33.1.8, от три страни - двор и склад - домакин, заедно с припадащите се за апартамента 1,203 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 21,34 кв. м. и заедно с припадащите се 1,203 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.8, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. - 2, an. 1 Б /едно буква „Б'“, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 28,18 /двадесет и осем цяло и осемнадесет стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.7, 58517.102.33.1.9, под обекта: 58517.102.33.1.6, над обекта: 58517.102.33.1.37 38 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № 1 Б /едно буква „Б"/, разположен във вход „А" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 28,18 квадратни метра, състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна и тераса при граници на апартамента: коридор, апартамент 1 А с идентификационен номер 58517.102.33.1.7, двор и апартамент А 2 с идентификационен номер 58517.102.33.1.9, заедно с припадащите се за апартамента 0,519 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 9,20 кв. м. и заедно с припадащите се 0,519 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.9 , с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. - 2, ап. 2 /две/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 64,21 /шестдесет и четири цяло двадесет и една стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.8, 58517.102.33.1.10, под обекта: 58517.102.33.1.5, над обекта: 58517.102.33.1.36 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 2 /апартамент цифра „две"/, разположен във вход „А" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 64,21 квадратни метра, състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна тераса и мокро помещение при граници на апартамента: коридор, апартамент № А 3 с идентификационен номер 58517.102.33.1.10, двор и апартамент А 1 Б с идентификационен номер 58517.102.33.1.8, заедно с припадащите се за апартамента 1,182 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 20,96 кв. м. и заедно с припадащите се 1,182 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.10, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. - 2, ап.З /три/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 40,91 /четиридесет цяло деветдесет и една стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.9, 58517.102.33.1.11, под обекта: 58517.102.33.1.5, над обекта: 58517.102.33.1.35 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 3 /апартамент цифра „три"/, разположен във вход „А" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 40,S1 квадратни метра, състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна тераса и мокро помещение при граници на апартамента: коридор, апартамент № А 2 идентификационен номер 58517.102.33.1.9, двор и апартамент № А4 с идентификационен номер 58517.102.33.1.11, заедно с припадащите се за апартамента 0,753 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,36 кв. м. и заедно с припадащите се 0,753 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.11, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. - 2, ап. 4 /четири/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 42,76 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.10, под обекта: 58517.102.33.1.5, над обекта: 58517.102.33.1.34 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 4 /апартамент цифра „четири"/, разположен във вход „А" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 42,76 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № А 3 с идентификационен номер 58517.102.33.1.10, двор и апартамент № В 1 с идентификационен номер 8517.102.33.1.12, заедно с припадащите се за апартамента 0,787 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,36 кв. м. и заедно с припадащите се 0,787 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 6. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.15 с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. - 2, ап. А /три буква „А"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 31,82 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.14, 58517.102.33.1.16, под обекта: 58517.102.33.1.2, над обекта:58517.102.33.1.30 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В З А /апартамент цифра „три" буква „А"/, разположен във вход „В" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 31,82 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № В2в с идентификационен номер58517.102.33.1.14, двор и апартамент № В Зв с идентификационен номер 58517.102.33.1.16, заедно с припадащите се за апартамента 0,586 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 10,39 кв. м. и заедно с припадащите се 0,586 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 7. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.16 , с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. - 2, ап.З Б /три буква „Б"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 37,43 /тридесет и седем цяло четиридесет и три стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.15, 58517.102.33.1.17, под обекта; 58517.102.33.1.2, над обекта: 58517.102.33.1.30, 58517.102.33.1.29 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 36 /апартамент цифра „три" буква „Б"7, разположен във вход „В" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 37,43 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № ВЗа с идентификационен номер 58517.102.33.1.15, двор и апартамент № В 4 с идентификационен номер 58517.102.33.1.17, заедно с припадащите се за апартамента 0,689 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 12,22 кв. м. и заедно с припадащите се 0,689 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 8. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.17 , с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. - 2, ап. 4 /четири/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,31 /шестдесет и един цяло тридесет и една стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.16, под обекта: 58517.102.33.1.2, над обекта: 58517.102.33.1.28 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 4 /апартамент цифра „четири"/, разположен във вход „В" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 61,31 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № ВЗ б с идентификационен номер 58517.102.33.1.16,двор и апартамент № С 1 с идентификационен номер 58517.102.33.1.18,заедно с припадащите се за апартамента 1,128 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 20,02 кв. м. и заедно с припадащите се 1,128 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 9. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.18 , с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 2, aп. 1 /едно/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 42,76 /четиридесет и две цяло седемдесет и шест стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.19, под обекта: 58517.102.33.1, над обекта: 58517.102.33.1.27 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 1 /апартамент цифра „едно"/, разположен във вход „С" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 42,76 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № В4 с идентификационен номер 58517.102.33.1.17,двор и апартамент № С 2 с идентификационен номер 58517.102.33.1.19, заедно с припадащите се за апартамента 0,878 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,96 кв. м. и заедно с припадащите се 0,878 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 10. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.19, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 2, ап. 2 /две/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 40,91 /четиридесет цяло деветдесет и една стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.18, 58517.102.33.1.20, под обекта: 58517.102.33.1, над обекта: 58517.102.33.1.26 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 2 /апартамент цифра „две"/; разположен във вход „С" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 40,91 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № С 1 с идентификационен номер 58517.102.33.1.18, двор и апартамент № С 3 с идентификационен номер 58517.102.33.1.20, заедно с припадащите се за апартамента 0,753 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,36 кв. м. и заедно с припадащите се 0,753 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 11. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.20, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 2, ап. 3, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 64,14 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.19, 58517.102.33.1.21, под обекта: 58517.102.33.1, над обекта: 58517.102.33.1.25 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 3 /апартамент цифра „три"/, разположен във вход „С" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 64,14 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № С 2 с идентификационен номер 58517.102.33.1.19, двор и апартамент № С4а с идентификационен номер 58517.102.33.1.21, заедно с припадащите се за апартамента 1,181 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 20,94 кв. м. и заедно с припадащите се 1,181 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 12. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.21, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 2, ап. 4 А /четири буква „А"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 28,69 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.20, 58517.102.33.1.22, под обекта: 58517.102.33.1, над обекта: 58517.102.33.1.24 и 58517.102.33.1.23 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 4а /апартамент четири буква „А"/, разположен във вход „С" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 28,69 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № С 3 с идентификационен номер 58517.102.33.1.20, двор и апартамент № С4б с идентификационен номер 58517.102.33.1.22, заедно с припадащите се за апартамента 0,528 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 9,37 кв. м. и заедно с припадащите се 0,528 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 13. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.22, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 2,'ап. 4 Б /четири буква „Б"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 84,72 /осемдесет и четири цяло седемдесет и две стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.21, под обекта: 58517.102.33.1, над обекта: 58517.102.33.1.23 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 46 /апартамент четири буква „Б'7, разположен във вход „С" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 84,72 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор, перално помещение и тераса, при граници на апартамента: коридор, от две страни двор и апартамент № С 4а с идентификационен номер 58517.102.33.1.21, заедно с припадащите се за апартамента 1,559 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 27,66 кв. м. и заедно с припадащите се 1,559 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 14. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.33, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. - 1, ап. 5 /пет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,31 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.32, под обекта: 58517.102.33.1.12, над обекта: 58517.102.33.1.44 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 5 /апартамент цифра пет/, разположен във вход „В" на първи етаж на кота - 2,85 м с идентична по схема застроена площ от 61,31 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент А8 с идентификационен номер 58517.102.33.1.3, заедно с припадащите се за апартамента 1,262 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 22,38 кв. м. и заедно с припадащите се 1,262 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 15. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.28, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. - 1, ап. 8 /осем/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,31 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.29, под обекта: 58517.102.33.1.17, над обекта: 58517.102.33.1.49 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 8 /апартамент цифра осем/, разположен във вход „В" на първи етаж на кота - 2,85 м с идентична по схема застроена площ от 61,31 /шестдесет и едно цяло тридесет и една стотни/ квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент В7б с идентификационен номер 58517.102.33.1.29 и апартамент С 5 с идентификационен номер 58517.102.33.1.27, заедно с припадащите се за апартамента 1,262 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 22,38 кв. м. и заедно с припадащите се 1,262 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 16. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.26 , с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 1, ап. 6 /шест/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 36,10 /тридесет и шест цяло и десет стотни/ квадратни метра, пк съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.27, 58517.102.33.1.25, под обекта: 58517.102.33.1.19, над обекта: 58517.102.33.1.51 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 6 /апартамент цифра шест/, разположен във вход „С" на първи етаж на кота - 2,85 м с идентична по схема застроена площ от 36,10 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент С5 с идентификационен номер 58517.102.33.1.27 и апартамент С 7 с идентификационен номер 58517.102.33.1.25, заедно с припадащите се за апартамента 0,743 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,18 кв. м. и заедно с припадащите се 0,743 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 17. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.25, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 1, ап. 7 /седем/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 64,12 /шестдесет и четири цяло и дванадесет стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.26, 58517.102.33.1.24, под обекта: 58517.102.33.1.20, над обекта: 58517.102.33.1.52 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 7 /апартамент цифра седем/, разположен във вход „С" на първи етаж на кота - 2,85 м с идентична по схема застроена площ от 64,12 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент С6 с идентификационен номер 58517.102.33.1.26 и апартамент С 8а с идентификационен номер 58517.102.33.1.24, заедно с припадащите се за апартамента 1,320 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 23,41 кв. м. и заедно с припадащите се 1,320 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 18. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.23, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 1, ап. 8 Б /осем буква „Б"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 86,14 /осемдесет и шест цяло и четиринадесет стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.24, под обекта: 58517.102.33.1.21, 58517.102.33.1.22, над обекта: 58517.102.33.1.54 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 8 б /апартамент цифра осем буква Б/е разположен във вход „С" на първи етаж на кота - 2,85 м с идентична по схема застроена площ от 86,14 квадратни метра, състоящ се от две спални, дневна с кухненски бокс, две бани и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент С8а с идентификационен номер 58517 102.33.1.24, заедно с припадащите се за апартамента 1,773 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 31,44 кв. м. и заедно с припадащите се 1,773 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 19. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.54, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. 0, ап. 12 Б /дванадесет буква „Б"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 85,92 /осемдесет и пет цяло деветдесет и две стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.53, под обекта: 58517.102.33.1.23 и над обекта: 58517.102.33.1.55 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 12 б /апартамент цифра дванадесет буква Б/, разположен във вход „С" на втори етаж на кота +0,00 т с идентична по схема застроена площ от 89,52 /осемдесет и девет цяло петдесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от две спални, дневна с кухненски бокс, две бани и тоалетна, коридор и две тераси, при граници на апартамента: коридор, от три страни двор и апартамент С12а с идентификационен номер 58517.102.33.1.53, заедно с припадащите се за апартамента 1,824 идеални части от общите части на сградата, представляващи 32,36 кв. м. и заедно с припадащите се 1,824 % идеални части V,!- правото на строеж върху поземления имот;
 20. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.70, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 1, ап. 13 А /тринадесет буква „А"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 71,03 /седемдесет и един цяло и три стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.69, под обекта: 58517.102.33.1.39 и над обекта: 58517.102.33.1.71 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 13 а /апартамент цифра тринадесет буква А/, разположен във вход „А" на трети етаж на кота +2,85 м с идентична по схема застроена площ от 71,03 /седемдесет и един цяло и три стотни/ квадратни метра състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и две тераси, при граници на апартамента: коридор, от три страни двор и апартамент А136 с идентификационен номер 58517.102.33.1.69, заедно с припадащите се за апартамента 1,490 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 26,44 кв. м. и заедно с припадащите се 1,824 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 21. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.69, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 1, ап. 13 Б /тринадесет буква „Б'7, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 23,06 /двадесет и три цяло и шест стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.70 и 58517.102.33.1.68, под обекта: 58517.102.33.1.40 и над обекта: 58517.102.33.1.72 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 13 б /апартамент цифра тринадесет буква Б/, разположен във вход „А" на трети етаж на кота + 2,85 м с идентична по схема застроена площ от 23,06 /двадесет и три цяло и шест стотни/ квадратни метра състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент А13а с идентификационен номер 58517.102.33.1.70 и апартамент А14 с идентификационен номер 58517.102.33.1.68, заедно с припадащите се за апартамента 0,475 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 8,42 кв. м. и заедно с припадащите се 0,475 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 22. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.68, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 1, ап. 14 /четиринадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 64,16 /шестдесет и четири цяло и шестнадесет стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.69 и 58517.102.33.1.67, под обекта: 58517.102.33.1.41 и над обекта: 58517.102.33.1.73 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 14 /апартамент цифра четиринадесет /, разположен във вход „А" на трети етаж на кота +2,85 м с идентична по схема застроена площ от 64,16 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор, перално помещение и тераса при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент А136 с идентификационен номер 58517.102.33.1.67 и апартамент А15 с идентификационен номер 58517.102.33.1.69, заедно с припадащите се за апартамента 1,320 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 23,42 кв. м. и заедно с припадащите се 1,320 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 23. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.65, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 1, ап. 13 /тринадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,31 /шестдесет и един цяло тридесет и една стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.64, под обекта: 58517.102.33.1.44 и над обекта: 58517.102.33.1.76 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 13 /апартамент цифра тринадесет/, разположен във вход „В" на трети етаж на кота +2,85 м с идентична по схема застроена площ от 61,31 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент А16 с идентификационен номер 58517.102.33.1.66 и апартамент В 14а с идентификационен номер 58517.102.33.1.64, заедно с припадащите се за апартамента 1,262 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 22,38 кв. м. и заедно с припадащите се 1,262 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 24. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.64, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 1, ап. 14 А /четиринадесет буква „А"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 38,53 /тридесет и осем цяло петдесет и три стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.65 и 58517.102.33.1.63, под обекта: 58517.102.33.1.45 и над обекта: 58517.102.33.1.77 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 14а /апартамент цифра четиринадесет буква „А"/, разположен във вход „В" на трети етаж на кота +2,85 м с идентична по схема застроена площ от 38,53 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент В13 с идентификационен номер 58517.102.33.1.65 и апартамент В 146 с идентификационен номер 58517.102.33.1.63, заедно с припадащите се за апартамента 0,793 % идеални части от общите части на сграда представляващи 14,07 кв. м. и заедно с припадащите се 0,793 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 25. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.60, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 1, ап. 16/шестнадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,31 /шестдесет и едно цяло тридесет и една стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.61, под обекта: 58517.102.33.1.49 и над обекта: 58517.102.33.1.81 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 16 /апартамент цифра шестнадесет/, разположен във вход „В" на трети етаж на кота +2,85 м с идентична по схема застроена площ от 61,31 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент В156 с идентификационен номер 58517.102.33.1.61 и апартамент С 13 с идентификационен номер 58517.102.33.1.59, заедно с припадащите се за апартамента 1,262 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 22,38 кв. м. и заедно с припадащите се 1,262 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 26. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.73, с адрес: с. Проглед, п.к, 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 2, ап. 18 /осемнадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102,1 предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 58,06 /петдесет и осем цяло и шест стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.72 и 58517.102.33.1.74, под обекта: 58517.102.33.1.68 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 18 /апартамент цифра осемнадесет/, разположен във вход „А" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 58,06 /петдесет и осем цяло и шест стотни/ квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент А176 с идентификационен номер 58517.102.33.1.72 и апартамент А 19 с идентификационен номер 58517.102.33.1.74, заедно с припадащите се за апартамента 1,125 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 19,96 кв. м. и заедно с припадащите се 1,125 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 27. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.74 , с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 2, ап. 19 /деветнадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 33,77 /тридесет и три цяло седемдесет и седем стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.73 и 58517.102.33.1.75, под обекта: 58517.102.33.1.67 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ Ш А 19 /апартамент цифра деветнадесет/, разположен във вход „А" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 33,77 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент А18 с идентификационен номер 58517.102.33.1.73 и апартамент А 20 с идентификационен номер 58517.102.33.1.75, заедно с припадащите се за апартамента 0,654 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 11,61 кв. м. и заедно с припадащите се 0,654 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 28. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.75, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 2, ап. 20 /двадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 39,76 /тридесет и девет цяло седемдесет и шест стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.74, под обекта: 58517.102.33.1.66 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 20 /апартамент цифра двадесет/, разположен във вход „А" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 39,76 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент А19 с идентификационен номер 58517.102.33.1.74 и апартамент В 17 с идентификационен номер 58517.102.33.1.76, заедно с припадащите се за апартамента 0,771 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,67 кв. м. и заедно с припадащите се 0,771 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 29. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.76, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 2, ап. 17 /седемнадесет/, който обект се намира Б сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,33 /шестдесет и един цяло тридесет и три стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.77, под обекта: 58517.102.33.1.65 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 17а /апартамент цифра седемнадесет, буква „А"/, разположен във вход „В" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 61,33 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент А 20 с идентификационен номер 58517.102.33.1.75 и апартамент В 18а с идентификационен номер 58517.102.33.1.77, заедно с припадащите се за апартамента 1,189 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 21,08 кв. м. и заедно с припадащите се 1,189 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 30. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.77, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 2, ап. 18 А /осемнадесет буква „А"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 38,53 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.76 и 58517.102.33.1.78, под обекта: 58517.102.33.1.64 и над обекта: 58517.102.33.1.87 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 18а /апартамент цифра осемнадесет, буква „А"/, разположен във вход „В" на четвърти етаж на кота 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 38,53 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент В 186 с идентификационен номер 58517.102.33.1.78 и апартамент В 17 с идентификационен номер ЗР517.102.33.1.76, заедно с припадащите се за апартамента 0,793 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 14,07 кв. м. и заедно с припадащите се 0,793 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 31. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.81, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 2, ап. 20 /двадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение ша самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,33 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.80, под обекта: 58517.102.33.1.60 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 20 /апартамент цифра двадесет/, разположен във вход „В" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 61,33 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент В 196 с идентификационен номер 58517.102.33.1.80 и апартамент С 17 с идентификационен номер 58517.102.33.1.82, заедно с припадащите се за апартамента 1,189 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 21,08 кв. м. и заедно с припадащите се 1,189 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 32. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.82, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. 2, ап. 17 /седемнадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 39,76 /тридесет и девет цяло седемдесет и шест стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.83, под обекта: 58517.102.33.1.59 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 17 /апартамент цифра седемнадесет/, разположен във вход „С" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 39,76 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент В20 с идентификационен номер 58517.102.33.1.8 и апартамент С 18 с идентификационен номер 58517.102.33.1.83, заедно с припадащите се за апартамента 0,771 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,68 кв. м. и заедно с припадащите се 0,771 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.83, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. 2, ап. 18 /осемнадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 33,77 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.82, 58517.102.33.1.84, под обекта: 58517.102.33.1.58 и с описание съгласно-архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 18 /апартамент цифра осемнадесет/, разположен във вход „С" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 33,77 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент С17 с идентификационен номер 58517.102.33.1.82 и апартамент С 19 с идентификационен номер 58517.102.33.1.84, заедно с припадащите се за апартамента 0,654 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 11,61 кв. м. и заедно с припадащите се 0,654 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.84, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. 2, ап. 19/деветнадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 64,12 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.83, 58517.102.33.1.85, под обекта: 58517.102.33.1.57 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 19 /апартамент цифра деветнадесет/, разположен във вход „С" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 64,12 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент С18 с идентификационен номер 58517.102.33.1.83 и апартамент С 20а с идентификационен номер 58517.102.33.1.85, заедно с припадащите се за апартамента 1,243 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 22,04 кв. м. и заедно с припадащите се 1,243 % идеал части от правото на строеж върху поземления имот;
 3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.86, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. 2, ап. 20 Б /двадесет буква „Б'7, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 89,52 /осемдесет и девет цяло петдесет и две стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.85, под обекта: 58517.102.33.1.55 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № 9 С 206 /апартамент цифра двадесет буква „Б“7, разположен във вход „С" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 89,52 квадратни метра, състоящ се от две спални, дневна с кухня, две бани с тоалетни, коридор и две тераси при граници на апартамента: от три страни двор, апартамент С 20а с идентификационен номер 58517.102.33.1.85, заедно с припадащите се за апартамента 1,718 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 30,47 кв. м. и заедно с припадащите се 1,718 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.90, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 3, ап. 20 Б /двадесет буква „Б'7, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.3° предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 38,53 /тридесет и осем цяло петдесет и три стотн. квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.89, под обекта: 58517.102.33.1.80 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 206 /апартамент цифра двадесет буква „Б'7, разположен във вход „В" на пети етаж на кота + 8,50 м с идентична по схема застроена площ от 38,53 квадратни метра, състоящ се от стая с кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса при граници на апартамента: коридор, от две страни двор, апартамент В 23 с идентификационен номер 58517.102.33.1.89, заедно с припадащите се за апартамента 0,747 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,25 кв. м. и заедно с припадащите се 0,747 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.78, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 2, ап. 18 Б /осемнадесет буква „Б'7, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 53,05 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.77 и 58517.102.33.1.79, под обекта: 58517.102.33.1.63 и над обекта: 58517.102.33.1.88 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 186 /апартамент цифра осемнадесет буква „Б“7, разположен във вход „В" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 53,05 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент В 18а с идентификационен номер 58517.102.33.1.79, заедно с припадащите се за апартамента 1,092 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 19,37 кв. м. и заедно с припадащите се 1,092 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 6. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.35, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. — 1, ап. 7 /седем/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33,  предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 36,10 /тридесет и шест цяло и десет стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.36, 58517.102.33.1.34, под обекта: 58517.102.33.1.10, над обекта: 58517.102.33.1.42 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 7 /апартамент цифра седем/, разположен във вход „А" на първи етаж на кота - 2,85 м с идентична по схема застроена площ от 36,10 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент А8 с идентификационен номер 58517.102.33.1.34 и апартамент А6 с идентификационен номер 58517.102.33.1.36, заедно с припадащите се за апартамента 0,743 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,18 кв. м. и заедно с припадащите се 0,743 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 7. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.66, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 1, ап. 16 /шестнадесет/, /, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 40,55 /четиридесет цяло петдесет и пет стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.67, под обекта: 58517.102.33.1.43 и над обекта: 58517.102.33.1.75 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 16 /апартамент цифра шестнадесет/, разположен във вход „А" на трети етаж на кота + 2,85 м с идентична по схема застроена площ от 40,55 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, коридор, перално помещение и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент В 13 с идентификационен номер 58517.102.33.1.65 и апартамент А15 с идентификационен номер 517.102.33.1.67, заедно с припадащите се за апартамента 0,834 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 14,80 кв. м. и заедно с припадащите се 0,834 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 8. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.1, представляващ ОБЕКТ за обществено хранене – ирландски пъб, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. - 3, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, площ от 285,00 /двеста осемдесет и пет/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: над обекта: 58517.102.33.1.18, 58517.102.33.1.19, 58517.102.33.1.20, 58517.102.33.1.21, 58517.102.33.1.22 и с описание съгласно архитектурни проекти: ИРЛАНДСКИ ПЪБ, разположен във вход „С" в сутерен на кота - 9,10 м с идентична по схема застроена площ от 285,00 квадратни метра, при граници на ресторанта: от три страни двор и разделителна стена с вх. В, заедно с припадащите се за ресторанта 5,583 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 99,03 кв. м. и заедно с припадащите се 5,583 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.5, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. - 3, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект в сграда площ от 98,83 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.6, над обекта: 58517.102.33.1.9, 58517.102.33.1.10, 58517.102.33.1.11 и с описание съгласно архитектурни проекти: СКИ ГАРДЕРОБ, разположен във вход „А" в сутерен на кота - 9,1© м с идентична по схема застроена площ от 98,83 квадратни метра, състоящ се от: помещения за ски и помещение за ски и обувки със сервизни помещения, при граници : юг - котелно, ел. табло, хидрофлор, огняр, север - разделна стена с вх. Б, изток -покрита тераса, принадлежаща към помещението и двор, запад — коридор, заедно с припадащите се за ски гардероба 1,936 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 34,34 кв. м. и заедно с припадащите се 1,936 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 2. ПОМЕЩЕНИЕ ЗА СПОРТНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, разположено във вх. Б в сутерена на сградата, на кота — 9,10 м, със застроена площ от 330,00 квадратни метра, съгласно одобрен архитектурен проект и таблица за ценообразуване, състоящ се от: помещение пинк - понк, помещение игри, магазин, помещение - билярд, складове, камериерски помещения, две тоалетни, фоайе и охрана, при граници: юг - разделна стена с вх. А, север —разделна стена с вх. С, изток - покрита тераса към помещението и запад — външна стена, който обект е нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри както следва:
 3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДАТА С ИДЕНТИФИКАТОР 58517.102.33.1.4, със застроена площ от 64,11 квадратни метра, с административен адрес: общ. Чепеларе, с. Проглед, п.к. 4871 Пампорово, вх. А, ет. - 3, който самостоятелен обект попада в сграда с идентификатор 58517.102.33.1, с предназначение на самостоятелния обект — за спортна и развлекателна дейност, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.3, 58517.102.33.1.2, над обекта: 58517.102.33.1.12, заедно с припадащите се 1,256 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 22,28 кв. м. и заедно с припадащите се се 1,256 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДАТА С ИДЕНТИФИКАТОР 58517.102.33.1.3, със застроена площ от 35,00 квадратни метра, с административен адрес: общ. Чепеларе, с. Проглед, п.к. 4871 Пампорово, вх. А, ет. - 3, който самостоятелен обект попада в сграда с идентификатор 58517.102.33.1, с предназначение на самостоятелния обект - за търговска дейност, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.4, 58517.102.33.1.2, над обекта: 58517.102.33.1.13, 58517.102.33.1.12, заедно с припадащите се 0,294 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 5,21 кв. м. и заедно с припадащите се 0,294 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;
 5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДАТА С ИДЕНТИФИКАТОР 58517.102.33.1.2, със застроена площ от 294,77 квадратни метра, с административен адрес: общ. Чепеларе, с. Проглед, п.к. 4871 Пампорово, вх. А, ет. - 3, който самостоятелен обект попада в сграда с идентификатор 58517.102.33.1, с предназначение на самостоятелния обект — за делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: 58517.102.33.1.4, 58517.102.33.1.3, над обекта: 58517.102.33.1.12, 58517.102.33.1.13, 58517.102.33.1.14, 58517.102.33.1.15, 58517.102.33.1.16, 58517.102.33.1.17, заедно с припадащите се 9,674 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 124,26 кв. м. и заедно с припадащите се се 9,674 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот;

 

 

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.4, офис 4, Бизнес център - Смолян
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 27 септември 2021 г. в 13:13 часа
Други
17.34 кв.м
3 060.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стойките
Адрес
СКИ ГАРДЕРОБ
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 22.10.2021 до 22.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.11.2021 10:00
Публикувано на 27 септември 2021 г. в 13:21 часа
Други
32.42 кв.м
5 129.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стойките
Адрес
ФИТНЕС ЗАЛА
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 22.10.2021 до 22.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.11.2021 10:00
Публикувано на 27 септември 2021 г. в 13:27 часа
Други
13.38 кв.м
2 551.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стойките
Адрес
САУНА
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 22.10.2021 до 22.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.11.2021 10:00
Публикувано на 28 септември 2021 г. в 13:42 часа
Други
2 801.00 кв.м
12 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Смолян
Адрес
местност "Ковачево, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Здравка Костадинова Тонева
СРОК
от 15.10.2021 до 15.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.11.2021 10:00