ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
1 126.00 кв.м
Населено място
гр. Смолян
Адрес
УЛ. "ДУНАВ"
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.912.327 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-18-14/10.05.2005г. На Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.Смолян, ул. Дунав, с площ 1126 кв.м / хиляда сто двадесет и шест квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи на поземления имот: 67653.912.457, 67653.912.326, 67653.912.458, ВЕДНО с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА - ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ с идентификатор 67653.912.327.1, с площ 487 кв.м /четиристотин осемдесет и седем квадратни метра/; ЕДНОЕТАЖНА ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 67653.912.327.2, с площ 62 кв.м /шестдесет и два квадратни метра/ и ЕДНОЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор 67653.912.327.3, с площ 39 кв.м / тридесет и девет квадратни метра/.

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.4, офис 4, Бизнес център - Смолян
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 17 септември 2021 г. в 14:29 часа
Производствен имот
1 858.00 кв.м
33 484.32 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Виево
Адрес
общ. Смолян, обл. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 18.10.2021 до 18.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.11.2021 10:00
Публикувано на 27 септември 2021 г. в 13:17 часа
Производствен имот
564.00 кв.м
77 405.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Хвойна
Адрес
с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Здравка Костадинова Тонева
СРОК
от 08.10.2021 до 08.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.11.2021 11:00
Публикувано на 1 октомври 2021 г. в 11:20 часа
Производствен имот
219.62 кв.м
42 642.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Борино
Адрес
ул. Родопи 58, шивашки цех
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 16.10.2021 до 16.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.11.2021 10:00
Публикувано на 8 октомври 2021 г. в 10:47 часа
Производствен имот
4 000.00 кв.м
74 307.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Ровина
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Соня Георгиева Димитрова
СРОК
от 15.10.2021 до 15.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.11.2021 10:00