ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
72.47 кв.м
Населено място
гр. Смолян
Адрес
ул. "Перелик" № 1, вх. А, ет. 1, ап. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 17.10.2021 до 17.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.11.2021 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

АПАРТАМЕНТ № 2 с идентификатор 67653.918.130.1.2, с площ от 72.47 (седемдесет и две цяло и четиридесет и седем стотни) кв.м., находящ се на адрес гр. Смолян, ул. Перелик № 1, вх. А, ет. 1, ап. 2, общ. Смолян, обл. Смолян, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта - 67653.918.130.1.2, който обект е построен в пететажна многофамилна жилищна сграда с идентификатор 67653.918.130.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.918.130, с площ от 2059 (две хиляди петдесет и девет) кв.м., с предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот: 67653.918.126, 67653.918.128, 67653.918.129, 67653.918.131, 67653.918.155, 67653.918.160 и 67653.918.41, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 6 със застроена площ от 12.68 (дванадесет цяло шестдесет и осем стотни) кв.м. и ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 10 със застроена площ от 14.28 (четиринадесет цяло двадесет и осем стотни) кв.м., ВЕДНО с 2.50 % (две цяло и петдесет стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.

 

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет.4, офис 4, Бизнес център - Смолян
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 27 септември 2021 г. в 14:53 часа
Тристаен апартамент
82.45 кв.м
25 446.53 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стойките
Адрес
общ. Смолян, обл. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 24.10.2021 до 24.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.11.2021 10:00
Публикувано на 27 септември 2021 г. в 15:01 часа
Тристаен апартамент
83.07 кв.м
25 446.53 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Стойките
Адрес
общ. Смолян, обл. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 24.10.2021 до 24.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.11.2021 10:00