ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
720.00 кв.м
Населено място
гр. Сърница
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-297 (пет римско за имот пл. номер двеста деветдесет и седем) - 3а семеен хотел, търговия и услуги с площ от 720 кв.м. (седемстотин и двадесет квадратни метра), който е образуван от имот пл. № 297 (двеста деветдесет и седем) и пл. № 1053 (хиляда петдесет и три), в квартал 37 (тридесет и седем) по кадастралния план на гр. Сърница, ЕКАТТЕ 70648, общ. Сърница, обл. Пазарджик, без посочен административен адрес, одобрен със Заповед № 8561/21.07.1983 г., имот с пълен кадастрален номер 5010297 (пет, нула, едно, нула, две, девет, седем), пл. номер 297 (двеста деветдесет и седем), от кад. район 501 (петстотин и първи), при съседи на имота: север-улица, юг-улица, запад - УПИ IV-298 и изток - УПИ VI-296.

Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 36 000,00 лв. (тридесет и шест хиляди лева), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

Забележка: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-297 - 3а семеен хотел, търговия и услуги, е застроен. В него е разположена МАСИВНА СГРАДА - СЕМЕЕН ХОТЕЛ със застроена площ от 321 кв.м., която не е предмет на настоящата продан.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 11:36 часа
Парцел
460.00 кв.м
3 746.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Варвара
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Стоянов Захариев
СРОК
от 26.09.2021 до 26.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2021 15:00
Публикувано на 24 септември 2021 г. в 11:39 часа
Парцел
1 820.00 кв.м
31 449.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Симеоновец
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Стоянов Захариев
СРОК
от 26.09.2021 до 26.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.10.2021 15:30
Публикувано на 7 октомври 2021 г. в 11:53 часа
Парцел
8 470.00 кв.м
2 285.28 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велинград
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Ганчева Николова-Ангелова
СРОК
от 08.10.2021 до 08.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.11.2021 13:00
Публикувано на 12 октомври 2021 г. в 16:30 часа
Парцел
445.00 кв.м
2 952.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дъбравите
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Ценов Тарльовски
СРОК
от 17.10.2021 до 17.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.11.2021 15:00