ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
8 644.00 кв.м
Населено място
гр. Белово
Адрес
2 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТ КАМЕНИЦИТЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 15:30
ОПИСАНИЕ

2 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА КАМЕНИЦИТЕ В ГР. БЕЛОВО С ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ.

1.) Нива с площ 8566 кв.м. /осем хиляди петстотин шестдесет и шест кв.м / по акт за собственост, а по скица № 15-333642-30.03.2021 г. с площ 8 565,00 кв.м./осем хиляди петстотин шестдесет и пет кв.м./, V (пета) категория намираща се в местността Камениците, съставляваща имот № 03592.1.241 (нула, три, пет девет две, точка, едно, точка едно, точка, две, точка, четири, точка, едно) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД -18-34/20.05.2011 г.на Изп.директор на АГКК с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Камениците, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 022093, при граници и съседи № 03592.1.2362,и: №03592.1.2397, №03592.1.2361, №03592.1.2360, № 03592.1.2634, № 03592.1.2358.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 1, е в размер на 5 482,24 лв. (пет хиляди четиристотин осемдесет и два лева и двадесет и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

2.) Нива с площ 78 кв.м. / седемдесет и осем кв.м./, 5/пета/ категория, намираща се в местността Камениците, съставляваща имот с идентификатор 03592.1.275 (нула, три, пет, девет, две, точка, едно, точка, две, седем, пет) по КККР, одобрено със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Камениците, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма с номер по предходен план 022127, при граници и съседи: имоти с идентификатор: 03592.1.2358, 03592.1.2362, 03592.1.273.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 2, е в размер на 49,92 лв. (четиридесет и девет лева и деветдесет и две стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 10:14 часа
Земеделска земя
6 569.00 кв.м
1 735.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Карабунар
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 10:16 часа
Земеделска земя
13 973.00 кв.м
3 693.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ветрен
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 10:18 часа
Земеделска земя
5 237.00 кв.м
1 245.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горно вършило
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00
Публикувано на 20 септември 2021 г. в 10:20 часа
Земеделска земя
3 174.00 кв.м
756.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горно вършило
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 25.09.2021 до 25.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2021 15:00