ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
5 486.00 кв.м
Населено място
гр. Белово
Адрес
10 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТ ДОБРИЛЕЦ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 10.10.2021 до 10.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.11.2021 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

10 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА ДОБРИЛЕЦ В ГР. БЕЛОВО С ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ.

1.) Нива с площ 54 кв.м / петдесет и четири кв.м /, IV (четвърта) категория, намираща се в местността Добрилец, съставляваща имот № 03592.1.1976 (нула, три, пет, девет, две,точка, едно, точка, едно, девет, седем, шест) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г.на Изп.Директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Добрилец, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 014008, при граници №03592.503.9501,№ 03592.1.1977, № 03592.1.1972.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 1, е в размер на 30,24 лв. (тридесет лева и двадесет и четири стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

2.) Нива с площ 377 кв.м / триста седемдесет и седем кв.м /, IV (четвърта) категория, намираща се в местността Добрилец, съставляваща имот № 03592.1.1978 (нула,три,пет,девет,две,точка, едно, точка, едно, девет, седем, осем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Добрилец, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 014010, при граници № 03592.503.9501, № 03592.1.1981, № 03592.1.1979, № 03592.1.1975.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 2, е в размер на 211,12 лв. (двеста и единадесет лева и дванадесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

3.) Нива с площ 213 кв.м / двеста и тринадесет кв.м /, IV (четвърта) категория, намираща се в местността Добрилец, съставляваща имот № 03592.1.2082 (нула, три, пет, девет, две, точка, едно, точка, две, нула, осем, две) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Добрилец, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 013003, при граници №03592.1.2081, №03592.503.9501, №03592.1.2084, №03592.1.2083.

Началната цена, от която ще започне наддаването за имота по т. 3, е в размер на 119,28 лв. (сто и деветнадесет лева и двадесет и осем стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласночл. 485 от ГПК.

4.) Нива с площ 797 кв.м. / седемстотин деветдесет и седем кв.м /, IV (четвърта) категория, намираща се в местността Добрилец, съставляваща имот № 03592.1.2084 (нула, три, пет, девет, две, точка, едно, точка, две, нула, осем, четири) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Добрилец, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 013005, при граници№ 03592.1.2083, № 03592.1.2082, № 03592.503.9501, № 03592.1.2085, № 03592.1.2127, № 03592.1.2128.

Началната цена за имота по т. 4, от която ще започне наддаването, е в размер на 446,32 лв. (четиристотин четиридесет и шест лева и тридесет и две стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

5.) Нива с площ 1800 кв.м. /хиляда и осемстотин кв.м /, IV (четвърта) категория, намираща се в местността Добрилец, съставляваща имот № 03592.2.427 (нула, три, пет, девет, две, точка, две, точка, четири, две, седем) по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор АГКК, с адрес: гр.Белово, п.к.4470, местност Добрилец, трайно предназначение на територията: Земеделска, стар идентификатор няма, с номер по предходен план 032003, при граници № 03592.2.1036, № 03592.2.12.

Началната цена за имота по т. 5, от която ще започне наддаването, е в размер на 734,40 лв. (седемстотин тридесет и четири лева и четиридесет стотинки).

6.) Нива с площ 1262 кв.м. /хиляда двеста шестдесет и два кв.м./ по акт за собственост, а по скица № 15-329240-29.03.2021 г. с площ 1 261,000 кв.м./хиляда двеста шестдесет и един кв.м/, V /пета/ категория, намираща се в местността Добрилец, съставляваща имот № 03592.1.2223 /нула, три, пет, девет, две, точка, едно, точка, две, две, две, три/ по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп.Директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Добрилец, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план 005016, при граници и съседи: 03592.1.2345, 03592.1.2276, 03592.1.2275.

Началната цена за имота по т. 6, от която ще започне наддаването, е в размер на 514,90 лв. (петстотин и четиринадесет лева и деветдесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

7.) Нива с площ 64 кв.м. /шестдесет и четири кв.м./, IV /четвърта категория, намираща се в местността Добрилец, съставляваща имот № 03592.1.2150 /нула, три, пет, девет, две, точка, едно, точка, две, едно, пет, нула/ по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Добрилец, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план 013071, при граници и съседи: 03592.1.2148, 03592.1.2118, 03592.1.2117.

Началната цена за имота по т. 7, от която ще започне наддаването, е в размер на 26,11 лв. (двадесет и шест лева и единадесет стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

8.) Нива с площ 552 кв.м. /петстотин петдесет и два кв.м./, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Добрилец, съставляваща имот № 03592.1.2099 /нула, три, пет, девет, две, точка, едно, точка, две, нула, девет, девет/ по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Добрилец, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план 013020, при граници и съседи: 03592.1.2257, 03592.1.2098, 03592.1.2269.

Началната цена за имота по т. 8, от която ще започне наддаването, е в размер на 225,22 лв. (двеста двадесет и пет лева и двадесет и две стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

9.) Нива с площ 101 кв.м. /сто и един кв.м./, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Добрилец, съставляваща имот № 03592.1.2025 /нула, три, пет, девет, две, точка, едно, точка, две, нула, две, пет/ по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Добрилец, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план 014057, при граници и съседи: 03592.1.2024, 03592.1.2073.

Началната цена за имота по т. 9, от която ще започне наддаването, е в размер на 41,21 лв. (четиридесет и един лева и двадесет и една стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

10). Поземлен имот с идентификатор 03592.1.200703592.1.2007 /нула, три, пет, девет, две, точка, едно, точка, две, нула, нула, седем/ по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД -18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.04.2019 г., с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Добрилец, площ: 266 кв.м. (двеста шестдесет и шест), трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за линии на релсов транспорт, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план 014039, при граници и съседи: 03592.1.2781, 03592.1.2780, 03592.1.2788, 03592.1.2787, 03592.1.2784, 03592.1.2790, 03592.1.2789, 03592.1.2006 съгласно данни от копие от кадастрална карта и съгласно описание по нотариален акт, както следва: Нива с площ 266 кв.м. /двеста шестдесет и шест кв.м./, IV /четвърта/ категория, намираща се в местността Добрилец, съставляваща имот № 03592.1.2007 /нула, три, пет, девет, две, точка, едно, точка, две, нула, нула, седем/ по КККР на землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, одобрена със Заповед РД -18-34/20.05.2011г. на Изп. Директор на АГКК, с адрес: гр. Белово, п.к. 4470, местност Добрилец, трайно предназначение на територията: земеделска, стар идентификатор: няма, с номер по предходен план 014039, при граници и съседи: 03592.1.2003, 03592.1.2009, 03592.1.2008, 03592.1.1995, 03592.1.2006.

Началната цена за имота по т. 10, от която ще започне наддаването, е в размер на 108,53 лв. (сто и осем лева и петдесет и три стотинки), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 485 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 16:35 часа
Други
61 140.00 кв.м
20 658.22 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белово
Адрес
22 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТ БИНДЕРОВО ДЕРЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 08.10.2021 до 08.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.11.2021 15:00
Публикувано на 21 септември 2021 г. в 16:47 часа
Други
1 651.00 кв.м
538.73 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белово
Адрес
8 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТ ЛИВАДСКИЯ КОЛ
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 11.10.2021 до 11.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.11.2021 16:00
Публикувано на 22 септември 2021 г. в 10:48 часа
Други
409.00 кв.м
45 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пещера
Адрес
ул. Веселин Стойков № 10, ет. 0
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Ценов Тарльовски
СРОК
от 27.09.2021 до 27.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.10.2021 14:00
Публикувано на 23 септември 2021 г. в 09:15 часа
Други
120 118.00 кв.м
45 583.56 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Белово
Адрес
26 БРОЯ ИМОТИ В МЕСТНОСТТА БУЗОВИЦА
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 28.09.2021 до 28.10.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2021 15:00